Корисни модели правних аката

Аутор чланка

Број 52

СПИСАК ОБРАЧУНАТИХ НАКНАДА ЗАРАДА И ИСПЛАТА НАКНАДА

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОБАВЕЗЕ ЗАПОШЉАВАЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

ПОТВРДА О БАВЉЕЊУ ХРАНИТЕЉСТВОМ

Број 51

ОБРАЗАЦ ПРЕТХОДНОГ ОПИСА РАДНОГ МЕСТА

ОБРАЗАЦ КОНАЧНОГ ОПИСА РАДНОГ МЕСТА

ПОТВРДА О ОСТВАРЕНОЈ ЗАРАДИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОСНОВА ЗА ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗАРАДЕ

ПОТВРДА О КРЕТАЊУ (ПОРАСТУ-СМАЊЕЊУ) ЗАРАДА КОД ПОСЛОДАВЦА ЗА ПРВО УСКЛАЂИВАЊЕ ОСНОВА ЗА НАКНАДУ ЗАРАДЕ

ПОТВРДА О КРЕТАЊУ (ПОРАСТУ-СМАЊЕЊУ) ЗАРАДА КОД ПОСЛОДАВЦА ЗА НАРЕДНА УСКЛАЂИВАЊА ОСНОВА ЗА НАКНАДУ ЗАРАДЕ

СПИСАК ОБРАЧУНАТИХ – ИСПЛАЋЕНИХ НАКНАДА ЗАРАДА

ЗАХТЕВ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ ТРОШКОВА ПРУЖЕНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА

Број 50

Жалба школском одбору на изречену васпитно дисциплинску меру

Заложна изјава јавнобележнички запис

Тужба трећег лица ради проглашења извршења

Обавештење понуда за измену уговорених услова рада упућивање запосленог на привремени рад у иностранство

 

Број 49

ПРИГОВОР НА РЕШЕЊЕ ЈАВНОГ ТУЖИОЦА ДА ОДБАЦИ КРИВИЧНУ ПРИЈАВУ

ЖАЛБА ПРОТИВ ПРВОСТЕПЕНЕ ПРЕСУДЕ ЗБОГ ОДЛУКЕ О КРИВИЧНОЈ САНКЦИЈИ

НЕПОСРЕДНА ОПТУЖНИЦА

ОПТУЖНИЦА

Број 48

ПРЕДЛОГ ЗА ОЕЗБЕЂЕЊЕ НОВЧАНОГ ПОТРАЖИВАЊА ОДРЕЂИВАЊЕМ ПРЕТХОДНЕ МЕРЕ

ПРИГОВОР ПРОТИВ РЕШЕЊА О ИЗВРШЕЊУ НА ОСНОВУ ВЕРОДОСТОЈНЕ ИСПРАВЕ САМО У ОБАВЕЗУЈУЋЕМ ДЕЛУ

ЗАКЉУЧАК ЈАВНОГ ИЗВРШИТЕЉА О ДОДЕЉИВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ КУПЦУ

ЗАКЉУЧАК ЈАВНОГ ИЗВРШИТЕЉА О ПРЕНОСУ ПОТРАЖИВАЊА

 

Број 46/47

ПРЕДЛОГ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ЗБОГ ПОНОВНОГ СМЕТАЊА ДРЖАВИНЕ

ПРЕДЛОГ ЗА ИЗВРШЕЊЕ НА ОСНОВУ ВЕРОДОСТОЈНЕ ИСПРАВЕ ПРОДАЈОМ НЕПОКРЕТНОСТИ

ПРЕДЛОГ ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАДИ ВРАЋАЊА ЗАПОСЛЕНОГ НА РАД И НАКНАДА ИЗГУБЉЕНЕ ЗАРАДЕ

ПРЕДЛОГ ЗА ИЗВРШЕЊЕ НА ОСНОВУ ВЕРОДОСТОЈНЕ ИСПРАВЕ

ПРЕДЛОГ ЗА ИЗВРШЕЊЕ НА ОСНОВУ ВЕРОДОСТОЈНЕ ИСПРАВЕ НА НОВЧАНИМ СРЕДСТВИМА

 

Број 45

ОЗ-7-ПОПУЊЕН

ОЗ-8-ПОПУЊЕН

ОЗ-9-НАРЕДНО-УСКЛАЂИВАЊЕ

ОЗ-9-НАРЕДНО-УСКЛАЂИВАЊЕ-2

ОЗ-10-ЗА-ЈУНИ

ОЗ-10-ЗА-ЈУЛИ

ОЗ-10-ЗА-АВГУСТ

ОЗ-10-ЗА-СЕПТЕМБАР

ОЗ-10-ЗА-ОКТОБАР

ОЗ-10-ЗА-НОВЕМБАР

Образац-ПП-ОПО-самоопорезивање

 

Број 44

Предлог за обавезивање послодавца на измирење свих оброка

Одлука о повећању основног капитала из нето имовине

ЗОПДП 1

 

Број 43

Извештај о стручној оцени ЈН

Порез на доходак грађана ППДГ

Борислав Ињац ДЦВ образац

Порез на добит по одбитку ПДПО

 

Број 42

Извештај о повреди на раду

ЕОПСКИТПНР

ППКДЗН

Обавештење о упућивању на привремени рад

Обавештење о промени података из обавештења о упућивању на привремени рад

 

Број 41

Образац-Пријава-места-трг-ван-објекта

Образац-ДПИ

Образац-КРИ

Образац-КРИ-1

Образац-ПКР

Образац-ПКР-1

Образац-КЕП

 

Број 40

Евиденција о радним местима са повећаним ризиком

Евиденција о запосленима распоређеним на радним местима са повећаним ризиком

Евиденција о повредама на раду

Евиденција о професионалним обољењима

Одлука о образовању комисија за попис имовине и обавеза

План рада комисије за попис

Одлука о отпису застарелих обавеза

 

 

Број 39

Предлог мера ради отклањања неправилности код унутрашњег узбуњивања

Тужба ради утврђења права својине по основу фактичке деобе

Упутство за рад председника скупштине стамбене зграде

 

Број 38

Образац захтева и одобрења за поступак пасивног оплемењивања

Исправа која се прилаже уз -JCI- као захтев за одобрења поступка пасивног оплемењивања

Решење о коришћењу сразмерног дела годишљег одмора

 

Број 37

Тужба због покретања управног спора због ћутања управе

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања код послодаваца

 

Број 36

Извештај о предузетим радњама у поступку о информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем

Одлука о именовању лица за пријем информација код узбуњивања

Одлука о одређивању мера ради отклањања неправилности код унутрашњег узбуњивања

Тужба лица које тврди да је отац детета ради оспоравања и утврђивање очинства

 

Број 34/35

Образац представке Европском суду за људска права

Решење о отказу пре истека пробног рада

 

Број 33

Пример процене ризика за радно место

Уговор о заједничкој изградњи грађевинског објекта и суинвеститорским односима

 

Број 32

Модел правлника за ученика генерације

Одлука о покрићу губитака у АД

Одлука о расподели добити

Одлука о усвајању редовних финансијских извештаја

Уговор о изградњи инвестиционог објекта

 

Број 31

Пријава повреде радне обавезе или непоштовање радне дисциплине

Уговор о изради техничке документације

Уговор о контроли робе

Уговор о вршењу стручног надзора

Решење о обустављању поступка због повреде радне обавезе или непоштовања радне дисциплине

 

Број 30

Извозни царински лист ЦП 72

Извозни царински лист ЦП 72 додатак

Одлука о обустави поступка јавне набавке

Решење о одбијању захтева за коришћење неплаћеног одсуства

Уговор о надзиђивању стамбене зграде

Закључак извршитеља одбачај предлога за извршење

 

Број 29

Одлука о покретању поступака процене ризика

Правилник о садржини и начину подношења захтева извршног повериоца комори

Предлог за извршење на основу извршне исправе извода регистра финансијског лизинга

Решење о неплаћеном одсуству

Уговор о куповини на пробу

Уговор о закупу пословних просторија на НВ

Захтев за паушално опорезивање

 

Број 28

Одлука о годишњем попису имовине и обавеза

План рада комисије за попис

Предлог за извршење на основу извршне исправе извода регистра заложних дужника

Решење о накнади штете за неискоришћене дане годишњег одмора

Уговор о раду на неодређено време са пробним радом

 

Број 27

Образац молбе

Уредба о новом запошљавању

 

Број 26

Правилник о садржају обрачуна зараде,односно накнаде зараде

Решење мера новчане казне

Решење мера привременог удаљења

Решење опомена са најавом отказа

 

Број 25

Пример колективног уговора

Захтев за упис у регистар

Захтев за покретање прекршајног поступка који је поднео овлашћени орган

Евиденција о посредовању

 

Број 24

Гарантна исправа за појединачно обезбеђење у поступку транзита

Гарантна исправа за појединачно обезбеђење у поступку транзита у облику купона

Захтев за генерално обезбеђење

Гарантна исправа за заједничко обезбеђење у поступку транзита

TC-32 Купон појединачне гаранције 

TC-31 Потврда о заједничкој гаранцији 

TC-33 Потврда о одустајању од гаранције 

 

Број 22/23

Отвори PDF документ Одлука о повлачењу акција са регулисаног тржишта

Отвори PDF документ Писмо о намери учесника у следећем послу

Отвори PDF документ Тужба за побијање одлуке Скупштине АД

Отвори PDF документ Уговор о размени пословног простора

 

Број 21

Отвори PDF документ Гаранције за враћање аванса

Отвори PDF документ Пресуда којом се прихвата споразум о признавању кривице

Отвори PDF документ Уговор о уступању производних знања и искустава

 

Број 20

Отвори PDF документ Решење о одбијању приговора на оцену

Отвори PDF документ Тужба ради оспоравања очинства

Отвори PDF документ Тужба са алтернативним овлашћењем туженог

Отвори PDF документ Тужба са евентуалним тужбеним захтевом

Отвори PDF документ Уговор о уступању имовинских ауторских права

 

Број 19

Отвори PDF документ Тужба за накнаду неимовинске штете 

Отвори PDF документ Уговор о консалтингу 

Отвори PDF документ Закључак извршитеља о продаји непокретности 

 

Број 18

Отвори PDF документ Одлука о исплати привремене дивиденде

Отвори PDF документ Тужба за исплату накнаде на основу права слеђења

Отвори PDF документ Уговор о превозу ствари у друмском саобраћају

Отвори PDF документ Записник који сачињава просветни инспектор након извршеног редовног инспекцијског надзора

 

Број 17

Отвори PDF документ Одговор окривљеног на оптужницу

Отвори PDF документ Заложна изјава

Отвори PDF документ Укор директора

Отвори PDF документ Уговор о суфинансирању производње и промета

Отвори PDF документ Пример предлога за деобу непокретности продајом

 

Број 16

Отвори PDF документ Одлука о покретању васпит. дисц. поступка

Отвори PDF документ Пословник о раду школског одбора

Отвори PDF документ Предлог за брже напредовање ученика

Отвори PDF документ Решење о краћем школовању у СШ

 

Број 15

Отвори PDF документ Молба приватног тужиоца за повраћај у пређашње стање

Отвори PDF документРешење школског одбора о избору директора

Отвори PDF документРешење већа о укидању притвора

Отвори PDF документУговор о дистрибуцији

Отвори PDF документУговор о продајном налогу

Отвори PDF документЗахтев окривљеног за накнаду трошкова кривичног поступка

 

Број 13

Отвори PDF документСпоразум о престанку радног односа државних службеника

Отвори PDF документУговор о изградњи објеката

Отвори PDF документЗаписник о отварању понуда у поступку јавне набавке

 

 

Број 12

Отвори PDF документПример и форма арбитражне одлуке са признањем тужбеног захтева

Отвори PDF документРешење о отказу уговора о раду због повреде радне обавезе

Отвори PDF документУговор о превозу туриста

Отвори PDF документПример тужбе у управном спору

Отвори PDF документПредлог дужника за покретање стечајног поступка

 

Број 10-11

Отвори PDF документБрисовна дозвола

Отвори PDF документМодел уговора о франсизингу

Отвори PDF документПредлог за одређивање мере

Отвори PDF документУговор о ауторском делу из радног односа

Отвори PDF документУговор стажирању приправника

Отвори PDF документУставна жалба

 

 Број 9

Отвори PDF документОдлука о именовању секретара школе

Отвори PDF документПредлог за признање стране судске одлуке

Отвори PDF документРешење о структури радне недеље

Отвори PDF документСупергаранција

Отвори PDF документУговор о послузи зида зграде

Отвори PDF документУговор о шпедицији

 

Број 8

Отвори PDF документКлаузула о чувању пословне тајне

Отвори PDF документРешење о затварању градилишта

Отвори PDF документТужба са алтернативним овлашћењем туженог

Отвори PDF документУговор о поклону са теретом

 

Број 7

Отвори PDF документПочетни ликвидациони извештај са одлуком

Отвори PDF документСпоразум о признавању кривице

Отвори PDF документУговор о ангажовању угоститељског капацитета

Отвори PDF документЖалба на пресуду о прекршају

 

Број 6

Отвори PDF документАдвокатска тарифа

 

Број 5

Отвори PDF документОдлука о покретању поступка ликвидације

Отвори PDF документПроцена ризика

Отвори PDF документУговор о пуномоћству

Отвори PDF документУговор о трговинском заступању

 

Број 4

Отвори PDF документ Отказ уговора о раду(стечају)

Отвори PDF документ Уговор о цесији

Отвори PDF документ Уговор о преузимању дуга

Отвори PDF документ Захтев за вођење стечаја

 

Број 3

Отвори PDF документ Предлог за извршење одржавање односа

Отвори PDF документ Предлог за извршење(одржавање личних односа са дететом)

Отвори PDF документ Уговор о факторингу

Отвори PDF документ Уговор о закупу пословног простора

 

Број 2

Отвори PDF документ Изјава о верским празницима

Отвори PDF документ Неравномерна заступљеност полова

Отвори PDF документУговор о продаји спорног права

Отвори PDF документУговор о тајмшерингу

Отвори PDF документУговор о заснивању права службености

Отвори PDF документЗабрана вршења злостављања

 

 Број 1

Отвори PDF документ Брачни уговор

Отвори PDF документ Пријава потраживања 1

Отвори PDF документ Пријава потраживања 2

Отвори PDF документ Уговор о доживотном издржавању

Отвори PDF документ Захтев за излучење