Подаци од значаја за рад пословних субјеката

Аутор чланка

Износ личних примања запослених према Закону о раду и њихов порески третман – на основу просечне зараде у Републици у месецу новембру 2016. године од 63.061 динара.

 

ВРСТА ИСПЛАТЕ ПО ЗАКОНУ О РАДУ ПОРЕСКИ ТРЕТМАН
1. 2. 3.
Накнада трошкова погребних услуга запосленом у случају смрти брачног друга и деце, члановима уже породице у случају смрти запосленог Према члану 119. тач. 2) Закона о раду, послодавац је обавезан на ове исплате до висине трошкова погребних услуга, а према приложеним рачунима За запосленог и члана његове породице не опорезује се до 64.162 дин.
Солидарна помоћ породици у случају смрти пензионисаног радника Исплаћује се у складу са општим актом и уговором о раду Неопорезиво до 64.162 дин.
Отпремнина код одласка у пензију Према Закону о раду, исплаћује се најмање у висини 2 просечне зараде у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику
(63.061 x 2 = 126.122)
Не опорезује се до износа двоструке месечне зараде по запосленом у Републици према последњем податку
(2 x 63.061 = 126.122 дин.)
Јубиларна награда До висине утврђене општим актом послодавца Неопорезиво до 18.331 динара годишње
Накнада трошкова превоза до посла и повратка са посла До висине цене превозне карте у јавном саобраћају Не опорезује се до висине превозне карте, односно до висине стварних трошкова превоза, а највише до 3.666 дин.
Дневница за службено путовање у иностранство У висини утврђеној општим актом послодавца (члан 118. тач. 3). Закона о раду) Не опорезује се до износа прописаног Уредбом о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника („Сл. гласник”, бр. 86/07, 84/14 и 84/15), а највише до 15 евра; за субјекте ван јавног сектора неопорезиво је до 50 евра
Дневница за службено путовање у земљи До висине прописане општим актом, односно уговором о раду код послодавца (члан 118. тач. 2) Закона о раду) Неопорезиво до 2.201 дин. по дневници
Накнада трошкова смештаја на службеном путу До висине прописане општим актом, односно уговором о раду код послодавца (према Закону о раду) Неопорезиво до износа приложеног рачуна
Накнада трошкова превоза на службеном путовању Признају се у целини према приложеним рачунима Неопорезиво до висине приложених рачуна превозника у јавном саобраћају
Накнада трошкова смештаја и исхране за рад на терену (ако послодавац није запосленом обезбедио смештај и исхрану без накнаде) (члан 118. тач. 4) Закона о раду) У висини трошкова смештаја и исхране у складу са општим актом и уговором о раду Не плаћају се пореске обавезе
Солидарна помоћ за дужу или тежу болест, рехабилитацију или тежу инвалидност запосленог или члана његове породице До висине утврђене општим актом послодавца Неопорезиво до 36.665 дин. по случају
Остале солидарне помоћи (чл. 120. тач. 1) Закона о раду) До висине утврђене општим актом послодавца Опорезује се цео износ само порезом по стопи од 10%
Накнада трошкова превоза сопственим путничким моторним возилом у службене сврхе Према члану 118. тач. 2) и 3) Закона о раду утврђује се општим актом или уговором о раду код послодавца Не опорезује се до 30% цене 1 l бензина помноженог са бројем потрошених литара, а највише до 6.417 дин. месечно
Стипендије и кредити ученика и студената – ученицима средњих школа и студентима виших школа и факултета На начин утврђен општим актом послодавца Неопорезиво до 11.000 дин. месечно
Стипендије и кредити ученика основних школа – када су родитељи запослени код послодавца На начин утврђен општим актом послодавца Исплата има карактер зараде, на цео износ плаћају се доприноси за социјално од 19,9% + 17,9% и порез по стопи од 10%
Отпремнина при отказу уговора о раду вишку запослених због технолошких, економских или организационих промена (по чл. 158. и 159. Закона о раду) Исплаћује се у висини утврђеној општим актом или уговором о раду, а не може бити нижа од збира трећине зараде запосленог за сваку навршену годину рада код послодавца код кога се остварује право на отпремнину.
Зарадом се сматра просечна месечна зарада запосленог исплаћена за последња три месеца која претходе месецу у којем се исплаћује отпремнина
Неопорезиво до најнижих износа исплате по годинама рада из претходне колоне (члан 9. ст. 1. тач. 18) Закона о порезу на доходак грађана)
Једнократна новчана накнада запосленима за чијим је радом престала потреба по Програму за решавање вишка запослених у поступку приватизације за 2016. годину („Сл. гласник РСˮ бр. 9/15, 84/15 и 19/16) Запосленом који је утврђен као вишак у 2016. години престаје радни однос када се добровољно определи за једну од опција, која је за њега најповољнија, и то за:
1) отпремнину у висини динарске противвредности 200 евра по години стажа осигурања, по средњем курсу, на дан достављања спискова вишка запослених од стране послодавца, с тим да укупна висина отпремнине не може бити већа од 8.000 евра у динарској противвредности;
2) отпремнину обрачунату на начин утврђен Законом о раду, с тим да укупна висина отпремнина не може бити већа од 8.000 евра у динарској противвредности, а висина средстава по години стажа осигурања код последњег послодавца не може бити већа од 500 евра у динарској противвредности, по средњем курсу, на дан достављања спискова вишка запослених од стране послодавца;
3) отпремнину у износу од шест (6) просечних зарада по запосленом у Републици Србији, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике – за запослене који имају више од 15 година стажа осигурања (6 x 63.061 = 378.366 динара).
Не опорезује се до износа из претходне колоне – члан 9. ст. 1. тач. 20) Закона о порезу на доходак грађана, а на износ преко тога, према члану 85. Закона о порезу на доходак грађана – плаћа се порез по стопи од 20% по умањењу за 20% нормираних трошкова.

За лица старија од 50 година живота – неопорезиво у потпуности без обзира на износ

Хранарине и стипендије које спортистима исплаћују аматерски спортски клубови Према прописима који уређују спорт Неопорезиво до 9.166 дин. месечно
Регрес за коришћење годишњег одмора Исплата по овом основу је обавезна, у висини утврђеној општим актом, односно уговором о раду код послодавца (члан 118. тач. 6) Закона о раду) Плаћају се све пореске обавезе као на зараду
Накнада за исхрану у току рада Исплата по овом основу је обавезна, у висини утврђеној општим актом, односно уговором о раду код послодавца (члан 118. тач. 5) Закона о раду) Плаћају се све пореске обавезе као на зараду
Зајам који послодавац исплаћује запосленима Исплаћује се у висини и према условима утврђеним општим актом или уговором о раду код послодавца Не опорезује се
Додатак за одвојени живот Исплаћује се у складу са општим актом или уговором о раду Плаћају се све пореске обавезе као на зараду
Стимулативне отпремнине при споразумном престанку радног односа (члан 177. Закона о раду) Исплаћује се у складу са општим актом или уговором о раду Плаћају се све пореске обавезе као на зараду
Теренски додатак (дневна накнада за повећане трошкове рада на терену) Према Закону о раду, ако се предвиди општим актом, односно уговором о раду Плаћају се све пореске обавезе као на зараду
Поклон деци запослених до 15 година старости поводом Нове године и Божића На основу члана 119. ст. 2. Закона о раду, у складу са општим актом послодавца Неопорезиво до 9.166 дин. по једном детету, исплата преко тог износа, као и исплата детету старијем од 15 година, има карактер зараде