Грађанско право

Аутор чланка
Кликните на питање које Вас интересује да бисте прочитали одговор. ПИТАЊЕ: Треће лице је јавном извршитељу поднело приговор којим је истакло да има право на ствари које су пописане и процењене у том поступку, при чему је приложило одговарајуће исправе. Јавни извршитељ је одбио приговор као неоснован. Треће лице је поднело тужбу против извршног повериоца ради утврђења недозвољености извршења на истим покретним стварима, а уз тужбу је приложило и нове исправе – доказе које није приложило уз приговор. Да ли треће лице има право да уз тужбу доставља нове доказе које није доставило уз приговор, иако је таквим доказима – исправама располагало и у време подношења приговора, или нема то право (треће лице је преклудирано), због чега суд неће разматрати нове доказе? ОДГОВОР: Одредбама члана 111. ЗИО-а прописано је, између осталог, и да треће лице може у року од 30 дана од дана пријема правноснажног решења о одбијању приговора да покрене парнични поступак против извршног повериоца ради утврђења да је извршење на предмету недозвољено. Покретање парничног поступка не одлаже извршење. Извршни дужник који оспорава право трећег лица мора да буде обухваћен тужбом. На парнични поступак примењују се одредбе о парничном поступку за утврђивање недозвољености извршења (члан 81). Поред тога, одредбама члана 81. ЗИО-а прописано је и следеће: Ако се решење о одбијању жалбе заснива на чињеницама које су међу странкама спорне и које се односе на само потраживање, извршни дужник може у року од 30 дана од дана достављања решења о одбијању жалбе да покрене парнични поступак за утврђивање недозвољености извршења. Тужба не одлаже извршење. Парнични поступак има првенство у одлучивању и хитан је. Независно од означене вредности предмета спора, примењују се одредбе о споровима мале вредности из закона којим се уређује парнични поступак, а ревизија није дозвољена. Одредбама члана 7. Закона о парничном поступку прописано је следеће: Странке су


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In