Накнаде за коришћење јавних добара

Аутор чланка
Кликните на питање које Вас интересује да бисте прочитали одговор. ПИТАЊЕ: Да ли се за пашњак плаћа накнада за промену намене земљишта? ОДГОВОР: Закон о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. гласник РС”, бр. 95/2018 и 49/2019) у члану 43. регулише ко је обвезник накнаде за промену намене пољопривредног земљишта, а у ставу 3. да је пољопривредно земљиште – земљиште у смислу закона којим се уређује пољопривредно земљиште, као и услови његовог коришћења. Дакле, у смислу тога шта је пољопривредно земљиште за које се плаћа накнада за промену намене овај закон упућује на Закон о пољопривредном земљишту. Закон о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС”, бр. 62/2006, 65/2008 – други закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018 – други закон) у члану 2. садржи дефиницију пољопривредног земљишта: „Пољопривредно земљиште јесте земљиште које се користи за пољопривредну производњу (њиве, вртови, воћњаци, виногради, ливаде, пашњаци, рибњаци, трстици и мочваре) и земљиште које се може привести намени за пољопривредну производњу.” Накнада се не плаћа у случајевима који су предвиђени у члану 47. Закона о накнадама. ПИТАЊЕ: У случају изградње електране на биогас, да ли се плаћа накнада за промену намене земљишта или постоји ослобађање од ове таксе зато што се троше остави из пољопривредне производње? ОДГОВОР: Плаћа се накнада за промену намене пољопривредног земљишта јер се и тада сматра да изградњом објекта то земљиште постаје грађевинско. ПИТАЊЕ: Да ли је на основу члана 47. став 1. тачка 2) Закона о накнадама за коришћење јавних добара потребна сагласност Министарства пољопривреде за изградњу силоса ако је пољопривреда примарна делатност? ОДГОВОР: Одредбом из члана 46. став 2. тачка 4) прописано је да се за промену намене пољопривредног земљишта тражи сагласност министарства у чију надлежност спадају послови пољопривреде само уколико се ради о промени намене пољопривредног земљишта ради пошумљавања пољопривредног земљишта и експлоатације минералних сировина (глине, шљунка, песка, тресета,


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти