Образовање

Аутор чланка
Кликните на питање које Вас интересује да бисте прочитали одговор. Дисциплински поступак ПИТАЊЕ: Да ли за лакше повреде радне обавезе школа запосленом може да изрекне новчану казну или писану опомену без вођења дисциплинског поступка, с обзиром на то да Закон о основама система образовања и васпитања предвиђа дисциплински поступак само за теже повреде радне обавезе? ОДГОВОР: Дисциплински поступак се води за учињену тежу повреду радне обавезе из члана 164. и повреду забране из чл. 110–113. ЗОСОВ-а. За лакшу повреду радне обавезе (утврђује се општим актом установе) нема обавезу вођења дисц. поступка, него се дисциплинска мера (писана опомена и новчана казна) изриче одлуком директора. ПИТАЊЕ: Уколико је приликом вођења дисциплинског поступка за запослене дошло до пропуста у самом закључку о покретању поступка (не садржи све елементе: рок за изјашњење на наводе из закључка није наведен и сам закључак не садржи довољан опис догађаја), да ли се по жалби упућеној Школском одбору поступак понавља доношењем новог закључка јер је у жалби тај пропуст конкретно и наведен? ОДГОВОР: Чланом 165. ст. 3. и 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019) утврђено је да: – дисциплински поступак се покреће писменим закључком (директора), који садржи податке о запосленом, опис повреде забране, односно радне обавезе, као и време, место и начин извршења и доказе који указују на извршење повреде; – запослени је дужан да се писмено изјасни на наводе из закључка из става 3. овог члана у року од осам дана од дана пријема закључка. На овај поступак примењују се одредбе Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УСРС и 113/2017). Разлози због којих решење може да се побија наведени су у члану 158. овог закона. Чланом 168. т. 1) Закона о општем управном поступку утврђено је


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In