Радно право

Аутор чланка
Кликните на питање које Вас интересује да бисте прочитали одговор.   ПИТАЊЕ:  Да ли неискоришћени годишњи одмор запосленог за 2018. годину, уколико запослени због обима посла не може да га искористи до 30. 6. 2019. године, може да се касније искористи, односно пренесе у јул месец 2019. године? ОДГОВОР: У члану 73. ставови 1. и 2. Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/2017 – Одлука УС РС и 113/2017) прописано је да се годишњи одмор користи једнократно или у два или више делова, у складу са овим законом. Ако запослени користи годишњи одмор у деловима, први део користи у трајању од најмање две радне недеље непрекидно у току календарске године, а остатак најкасније до 30. јуна наредне године. После наведеног датума годишњи одмор из претходне године не може да се користи. ПИТАЊЕ:  Да ли запосленог који је примљен на рад са високом стручном спремом послодавац може да распореди на радно место за које се захтева средња стручна спрема? ОДГОВОР: У складу са чланом 171. Закона о раду послодавац запосленом може да понуди измену уговорених услова рада (анекс уговора) ради премештаја на други одговарајући посао због потреба процеса и организације рада. Одговарајућим послом сматра се посао за чије се обављање захтева иста врста и степен стручне спреме који су утврђени уговором о раду. Дакле, битни су врста и степен стручне спреме из уговора о раду конкретног запосленог и према том уговору процењује се да ли су послови на које се запослени премешта одговарајући. ПИТАЊЕ:  Да ли запослена на одређено време која својевољно прекине радни однос пре истека рока на који је заснован радни однос, односно да отказ, има право на годишњи одмор, односно на накнаду штете за неискоришћени годишњи одмор? ОДГОВОР: Без обзира на то да ли се ради о радном односу на одређено или


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In