Радно право

Аутор чланка
Кликните на питање које Вас интересује да бисте прочитали одговор. Радно ангажовање корисника породичне пензије ПИТАЊЕ: Да ли породични пензионер може да заснује радни однос? ОДГОВОР: Одредбом члана 117. став 2. Закона о ПИО прописано је да се кориснику породичне пензије који стекне својство осигураника обуставља исплата породичне пензије. Дакле, овде се не ради о престанку права на пензију, већ само о обустави исплате пензије, јер корисник не може да буде у осигурању по било ком основу да би се вршила исплата стечене породичне пензије. Уколико корисник породичне пензије заснује радни однос или почне да се бави самосталном, односном пољопривредном делатношћу, исплата породичне пензије обуставља се закључно са даном од када је засновао радни однос, односно отпочео обављање делатности, а Фонд ће ту чињеницу свакако сазнати на основу поднете пријаве на осигурање. Одредбом члана 88. став 3. Закона о ПИО прописано је да је корисник права дужан да Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање благовремено пријави сваку промену која је од утицаја на право, односно обим коришћења права. По престанку осигурања корисник ће поднети захтев Фонду да му се успостави исплата пензије, па уколико корисник и даље испуњава услове на породичну пензију, Фонд ће решењем поново успоставити исплату пензије. ПИТАЊЕ: Да ли је дозвољен рад ван радног односа корисника породичне пензије у складу са Законом о раду? ОДГОВОР: Кориснику породичне пензије који стекне својство осигураника по основу обављања привремених и повремених послова, ако није осигуран по другом основу, лицима која обављају привремене и повремене послове преко омладинских задруга, а имају навршених 26 година живота, односно без обзира на године живота ако нису на школовању, као и лицима која обављају послове по основу уговора о делу, односно послове по основу ауторског уговора, као и послове по основу других уговора код којих за извршен посао остварују накнаду, а нису осигурана по другом






ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In