Радно право

Аутор чланка
Кликните на питање које Вас интересује да бисте прочитали одговор. Годишњи одмор из претходне године ПИТАЊЕ: Да ли запослена која је отишла на породиљско одсуство 29. 12. 2017. и на боловању била до 28. 12. 2018. године има право на сразмерни део годишњег одмора за 2017. годину или јој припада неискоришћени годишњи одмор само за 2018 годину? ОДГОВОР: Чланом 73. Закона о раду прописано је да запослени који није у целини или делимично искористио годишњи одмор у календарској години због одсутности са рада ради коришћења породиљског одсуства, одсуства сa рада ради неге детета и посебне неге детета, има право да тај одмор искористи до 30. јуна наредне године. После тог датума не може да се користи годишњи одмор из претходне године. Посебна заштита од отказа уговора о раду ПИТАЊЕ: Да ли запослену којој је престао радни однос на одређено време и која је у року од 30 дана од дана престанка радног односа донела извештај надлежног лекара да је у моменту отказа била трудна послодавац може да упути на одговарајућу анализу у овлашћену установу коју одреди послодавац, о свом трошку, ради утврђивања постојања трудноће? ОДГОВОР: Према одредбама члана 187. Закона о раду, запосленој на одређено време која је пре истека рока на који је засновала радни однос доставила извештај надлежног лекара да је трудна, послодавац је дужан да продужи радни однос до истека коришћења права на породиљско одсуства, одсуство са рада ради неге детета и одсуство са рада ради посебне неге детета. Продужење уговора о раду на одређено време врши се анексом уговора о раду. По овом питању такође је јасан и став 3. истог члана, који прецизира да је решење о отказу уговора о раду ништаво ако је на дан доношења решења о отказу уговора о раду послодавцу било познато да је запослена трудна или ако запослени у року


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In