СУДСКИ ПОСТУПЦИ

Аутор чланка
Кликните на питање које Вас интересује да бисте прочитали одговор. ПИТАЊЕ: Од 2015. године вођен је парнични поступак у коме је једна страна била стамбена зграда, што и јесте било у складу са Законом о одржавању стамбених зграда који је важио до доношења Закона о становању и одржавању зграда из 2016. године. Наиме, сада је предмет поново враћен на одлучивање. Да ли стамбена зграда може да буде пасивно легитимисана у конкретној правној ствари или је, у складу са законом из 2016. године, ипак парнична страна морала да буде означена као стамбена заједница? Дакле, да ли у новоотвореном поступку стамбена зграда, као таква, може да буде пасивно легитимисана? ОДГОВОР: Члан 137. Закона о становању и одржавању зграда („Сл. гласнику РС”, бр. 104/2016 и 9/2020 – други закон) прописује да на дан ступања на снагу овог закона стамбена зграда у којој најмање два лица имају право својине на два посебна дела постаје стамбена заједница и стиче својство правног лица, при чему постаје и правни следбеник стамбене зграде у пословима насталим према прописима о одржавању стамбене зграде који су важили до доношења овог закона. Уколико би као тужени била означена стамбена зграда, то би водило одбацивању тужбе јер нема парничну способност, тј. није субјект права. Дакле, по новом Закону о становању и одржавању стамбених зграда, стамбена заједница је пасивно легитимисана јер само она има правни субјективитет. Стамбене зграде више нису правна лица, па не могу бити тужене. Дакле, да би страна успела у спору, после укидања пресуде као туженог мора да означи стамбену заједницу. ПИТАЊЕ: Да ли давалац доживотног издржавања који је знао да постоје терети на непокретности на којој треба да стекне право својине, тачније да је покренут извршни поступак и одређено извршење на тој непокретности, након смрти примаоца издржавања има обавезу да ту новчану обавезу испуни према извршном повериоцу? ОДГОВОР: Уговор


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти