Управно право

Аутор чланка
Кликните на питање које Вас интересује да бисте прочитали одговор. ПИТАЊЕ: Ко је надлежан за одлучивање о жалби против решења Месне заједнице у другом степену? ОДГОВОР: Одредбама Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС”, бр. 129/2007… 47/2018) прописано је да јединице локалне самоуправе имају своје органе, и то: скупштину општине, председника општине, општинско веће и општинску управу (члан 27). Из даљих одредби тог закона види се да су сви наведени органи овлашћени на доношење појединачних управних аката против којих се жалбе изјављују надлежним органима (по правилу министарствима), у зависности од управне материје о којој се ради. Што се тиче месне заједнице, одредбама наведеног закона није прописано да оне доносе појединачна управна акта, већ само општа акта (члан 74). У том смислу нејасно је по којим питањима је одлучивала поменута месна заједница појединачним управним актом у конкретном случају. Наиме, чланом 77. став 1. тог закона предвиђена је могућност да скупштина општине својом одлуком повери месној заједници вршење одређених послова из своје надлежности, али, колико нам је познато, ниједна општина није овластила месну заједницу да доноси решења у појединачним управним стварима из своје надлежности. ПИТАЊЕ: Приликом израде решења за паркинг карте за инвалиде догађа се да корисник промени адресу или регистарску ознаку возила у решењу које је већ правоснажно. Интересује нас која би форма решења могла да се примени по новом ЗУП-у. ОДГОВОР: Правоснажно решење својом правном снагом обухвата странке које су учествовале у поступку, правни основ и чињенично стање на коме је заснована одлука у диспозитиву. Отуда свака измена чињеничног стања представља основ за вођење новог управног поступка и доношење новог решења, не нарушавајући правило ne bis in idem. Другим речима, општина треба да донесе ново решење и да изда нову карту за паркирање лицу које је променило адресу или регистарску ознаку возила. Притом новим решењем треба да се укине претходно


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти