Здравствене установе

Аутор чланка

Кликните на питање које Вас интересује да бисте прочитали одговор.

ПИТАЊЕ: Закон о здравственој заштити („Сл. гласник РС”, бр. 25/2019) у члану 118. утврђује разлоге за разрешење директора пре истека мандата. Да ли је у складу са законом да се разреши директор, односно сви органи управљања због преласка оснивачких права са локалне самоуправе на ниво Аутономне Покрајине Војводине, иако су органи управљања именовани на мандатни период од четири године у складу са претходним законом и статутом установе?

ОДГОВОР: Органе у здравственој установи у јавној својини (директор, управни одбор, надзорни одбор) у складу са Законом о здравственој заштити именује оснивач. У ситуацији када наступи промена оснивачких права, сви горенаведени органи, односно њихови чланови треба да буду именовани од стране новог оснивача. Дакле, прво се приступа разрешењу органа именованих од стране претходног оснивача, а затим именовању нових органа. У складу са чл. 262. ст. 3. Закона о здравственој заштити, од дана преузимања оснивачких права над здравственим установама Република Србија, односно аутономна покрајина именоваће органе здравствене установе.

Јавни конкурс за директора


ПИТАЊЕ:  Од када почиње да се рачуна рок од 90 дана као рок у коме треба започети радње око избора директора, односно расписивање јавног конкурса – да ли од датума када је донета одлука оснивача о именовању директора или од дана регистрације у надлежном суду?

ОДГОВОР: Јавни конкурс се расписује 90 дана пре истека мандата директора, а рок се рачуна од момента доношења одлуке оснивача.


Едукација запослених

ПИТАЊЕ: Да ли се одредба члана 115. став 1. тачка 2) Закона о здравственој заштити (едукација из здравственог менаџмента) односи на све заинтересоване кандидате и како се испуњава тај услов, односно која документација се подноси да би се доказала испуњеност наведеног услова?

ОДГОВОР: Завршена акредитована едукација из области здравственог менаџмента јесте неопходан услов за све кандидате (и медицинске и немедицинске струке), а доказује се оригиналом или овереном копијом дипломе, уверења или друге одговарајуће исправе (сертификат, лиценца и сл.), уз напомену да се ова одредба примењује истеком 36 месеци од дана ступања на снагу Закона о здравственој заштити.


Здравствена документација

ПИТАЊЕ: Да ли пацијенту може позитивно да се одговори на захтев којим тражи да се оригинал здравствене документације/здравственог картона пошаље службеним путем у дом здравља у Словенију, јер тамо живи?

ОДГОВОР: Сматрамо да наведено није могуће зато што је слање здравственог картона дозвољено у оквиру здравственог система Србије, а слањем у иностранство он не би био доступан нашим здравственим органима. Евентуално би могао да се пошаље препис, односно оверена копија здравствене документације.


ПИТАЊЕ: Законом о здравственој заштити, чланом 60. последњи став, прописано је да један примерак оригинала уговора о допунском раду у року од пет радних дана од дана закључења уговора здравствена установа, односно приватна пракса која је закључила уговор о допунском раду доставља надлежном регистру, у складу са законом. Који је то надлежни регистар у питању – која установа конкретно којој се тај примерак уговора доставља док се не успостави Регистар здравствених установа?

ОДГОВОР: Сматрамо да до формирања регистра уговоре о допунском раду, као и до сада, треба достављати Министарству здравља (Сектору здравствене инспекције).


Здравствени картон

ПИТАЊЕ: Пацијент нам се обратио са захтевом да му издамо здравствени картон на руке. С обзиром на то да нисмо пронашли одредбу у законима којом се тако нешто не дозвољава, а досадашња пракса била је да се картон службеним путем упућује у установу коју пацијент наведе, да ли Дом здравља може да изда картон на руке пацијенту?

ОДГОВОР: Приликом промене изабраног лекара, у складу са чланом 33. Правилника о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања, здравствени картон осигураног лица доставља се новоизабраном лекару службеним путем. На захтев осигураног лица здравствена установа је дужна да изда копију здравственог картона.


Директор здравствене установе

ПИТАЊЕ: Да ли директору здравствене установе може да се да  рок за завршавање додатног потребног образовања због промена које ће уследити ступањем на снагу новог Закона о здравственој заштити, како би испунио услове из истог и остао на функцији?

ОДГОВОР: Директора здравствене установе именује оснивач (Република, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе) на период од 4 (четири) године, односно не дуже од 6 (шест) месеци у статусу вршиоца дужности, а налази се на функцији до истека мандата или прецизније до разрешења од стране оснивача. Није предвиђено остављање додатног рока, што значи да оснивач може да поступи по одредбама новог закона у случају да директор не испуњава прописане услове. Међутим, бројни су примери да директори нису разрешени и налазе се на функцији и након истека мандата. Уколико се мисли на услове предвиђене чланом 115. став 1. тачка 2) (акредитована едукација из области здравственог менаџмента), њихова примена је одложена на период од 3 (три) године од дана ступања на снагу поменутог закона.


Расписивање конкурса за радно место

ПИТАЊЕ: Имамо запосленог медицинског техничара радиолошке струке на одређено време. Хтели бисмо да му продужимо радно ангажовање још до 6 месеци (када улази у рад на одређено време до 2 године). Можемо ли да распишемо конкурс за то радно место док је код нас још увек радно ангажован наведени запослени (средином априла) и може ли он да конкурише ако имамо у виду да већ ради у тренутку расписивања конкурса?

ОДГОВОР: Нема сметњи да се распише конкурс иако радно место у моменту расписивања није упражњено, али је извесно да ће истеком рока бити. На конкурс могу да се пријаве сви кандидати који испуњавају услове, како запослена тако и незапослена лица.

ПИТАЊЕ: У складу са чланом 37. Закона о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства прописано је да вођење здравствене документације и евиденције може да се врши у писменом или електронском облику, у складу са Законом. Осим тога, прописано је да је, ако се основна медицинска документација (здравствени картон, историја болести, протоколи и књиге евиденције) води у електронском облику, а нису испуњени сви прописани услови за вођење основне медицинске документације у електронском облику, надлежни здравствени радник дужан да одштампан и потписан примерак ове документације чува у папирном облику. С обзиром на то да домови здравља планирају рад само електронске основне документације, без папирних картона, интересује нас који су то прописани услови који морају да буду испуњени за вођење ове документације у електронском облику, односно којим је актом то прописано, с обзиром на то да сами нисмо успели да пронађемо одговор на ово питање.

ОДГОВОР: Сматрамо да би требало обратити пажњу на члан 45. Закона о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства, који гласи:

„Здравствена установа, приватна пракса и друго правно лице дужни су да успоставе информациони систем који представља свеобухватни скуп технолошке инфраструктуре (мрежних, софтверских и хардверских компонената), организације, људи и поступака за прикупљање, смештање, обраду, чување, пренос, приказивање и коришћење података и информација.

У складу са природом, обимом и сложеношћу делатности адекватан информациони систем мора да:

1) поседује функционалност, капацитете и перформансе који омогућавају пружање одговарајуће подршке пословним процесима;

2) обезбеђује благовремене и тачне информације од значаја за доношење одлука и ефикасно обављање активности;

3) буде пројектован тако да са одговарајућим контролама за валидацију података на улазу, у току процеса обраде и на излазу из тог система, може да уочи појаве нетачности и неконзистентности у подацима и информацијама, при чему је ради успостављања и очувања интегралности информационог система потребно обезбедити да постојећи и други системи за обраду података, као и систем извештавања, буду уподобљени;

4) обезбеди одговарајућу организациону структуру, са јасно утврђеном поделом послова и дужности запослених, како би се омогућило адекватно функционисање и управљање информационим системом;

5) усвоји и документује одговарајућу методологију којом се утврђују сва правила везана за информациони систем;

6) успостави процес управљања ризиком и безбедношћу информационог система;

7) политиком безбедности информационог система уреди принципе, начине и процедуре постизања и одржавања адекватног нивоа безбедности система и података, као и овлашћења и одговорности везаних за коришћење ресурса информационог система.”

У ставу 3. наведеног члана наведено је да ближе услове за функционисање, управљање ризиком и безбедношћу информационог система, јединствене методолошке принципе и стандарде и друге услове од значаја за функционисање овог система прописује министар, уз прибављено мишљење Завода за јавно здравље основаног за територију Републике Србије и организације обавезног здравственог осигурања. Тек доношењем подзаконског акта биће ближе регулисани услови, између осталог, и за вођење документације у електронском облику.