Саизвршилаштво као облик саучесништва из члана 33. Кривичног законика у судској пракси

Аутор чланка
Суштина овог текста је у сагледавању основних елемената који су нужни за постојање саизвршилаштва и анализи бројних дилема које се јављају у примени овог кривичноправног института у судској пракси   Свако кривично дело има свој битан елеменат, а то је радња извршења која у суштини и опредељује биће кривичног дела. На тај начин опредељен је и извршилац кривичног дела. Саизвршилаштво подразумева постојање више лица у улози извршилаца. Постојећи Кривични законик („Сл. гласник РСˮ, бр. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13 и 108/14), у глави 3. под називом „Кривично делоˮ, а под тачком 3. садржи назив „Саучесништво у кривичном делуˮ, док је у члану 33. предвиђено саизвршилаштво као један од облика саучесништва, а поред подстрекавања и помагања. Поменута одредба гласи: „Ако више лица учествовањем у радњи извршења са умишљајем или из нехата заједнички изврше кривично дело или остварујући заједничку одлуку другом радњом са умишљајем битно допринесу извршењу кривичног дела, свако од њих казниће се казном прописаном за то кривично делоˮ. Најпре треба указати на то да саучесништво као општи кривичноправни институт, који у себи поред саизвршилаштва обухвата и подстрекавање и помагање, подразумева учешће више лица у извршењу одређеног кривичног дела. Дакле, када постоји извршилац одређеног кривичног дела, а то је једно лице, степен друштвене опасности је очигледно мањи у односу на ситуације учествовања више лица при извршењу одређеног кривичног дела. И баш из тог разлога, законодавац је посебним одредбама у Кривичном законику нарочит нагласак ставио на кривичноправни институт саучесништва. Наравно, учествовање више лица при извршењу одређеног кривичног дела не може се одвијати „слободно и стихијскиˮ, већ њихово поступање мора да буде по „правилимаˮ, што значи да међу њима морају постојати одређене субјективне и објективне везе да бисмо уопште могли да говоримо о саучесништву, односно саизвршилаштву. Њихова субјективна веза заправо је свест о заједничком деловању, односно сваки од саучесника је свестан


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In