Саобразност робе и право потрошача на рекламацију

Аутор чланка
Велики број потрошача уопште не зна основна права из „свог” закона, а њихова правна заштита додатно је отежана мањкавостима у нормирању процедуралних питања које су одлика новог Закона о заштити потрошача   Сваки купљени производ (у смислу квалитета, количине исл.) мора одговарати уговору о продаји који закључују потрошач и трговац (саобразност производа). Осим у Закону о заштити потрошача (даље: ЗЗП), одредбе о саобразности робе срећемо и у Закону о облигационим односима (даље: ЗОО), Општим узансама за промет робом и другим законским и подзаконским прописима. Проблематици саобразности робе ЗЗП посвећује прилично обимну регулативу, посебну правно-техничкујединицупод називом„Саобразност робе”сапетчланова (чл. 51–55).Те одредбе су претежно императивног карактера. У првом реду истиче се обавеза трговца да потрошачу испоручи робу саобразну уговору о продаји. Ради утврђивања саобразности робе ЗЗП садржи четири претпоставке, па се у том смислу сматра да је роба саобразна уговору о продаји: 1) ако одговара опису који је дао трговац, односно ако одговара датом узорку или моделу; 2) ако има својства за нарочиту употребу за коју је потрошач набавља, а која је била позната трговцу или му је морала бити позната у време закључења уговора; 3) ако има својства потребна за редовну употребу робе исте врсте; 4) ако по квалитету и функционисању роба одговара ономе што је уобичајено код робе исте врсте и што потрошач од ње основано очекује.   За разлику од ЗЗП-а који се афирмативно изјашњава када је роба саобразна уговору, ЗОО има другачији приступ.Он се изјашњава на негаторан начин, истичући када роба није саобразна уговору о продаји, односно у којим случaјeвима постоје материјални недостаци купљене робе због њене несаобразности уговору.   Према одредбама члана 479. ЗОО-а, недостатак купљене ствари постоји: 1) ако она нема потребна својства за њену редовну употребу или за промет; 2) ако ствар нема потребна својства за нарочиту употребу, за коју је купац набавља и која је






ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In