Саобразност робе и право потрошача на рекламацију

Аутор чланка
Велики број потрошача уопште не зна основна права из „свог” закона, а њихова правна заштита додатно је отежана мањкавостима у нормирању процедуралних питања које су одлика новог Закона о заштити потрошача

 

Сваки купљени производ (у смислу квалитета, количине исл.) мора одговарати уговору о продаји који закључују потрошач и трговац (саобразност производа). Осим у Закону о заштити потрошача (даље: ЗЗП), одредбе о саобразности робе срећемо и у Закону о облигационим односима (даље: ЗОО), Општим узансама за промет робом и другим законским и подзаконским прописима.

Проблематици саобразности робе ЗЗП посвећује прилично обимну регулативу, посебну правно-техничкујединицупод називом„Саобразност робе”сапетчланова (чл. 51–55).Те одредбе су претежно императивног карактера.

У првом реду истиче се обавеза трговца да потрошачу испоручи робу саобразну уговору о продаји. Ради утврђивања саобразности робе ЗЗП садржи четири претпоставке, па се у том смислу сматра да је роба саобразна уговору о продаји:

1) ако одговара опису који је дао трговац, односно ако одговара датом узорку или моделу; 2) ако има својства за нарочиту употребу за коју је потрошач набавља, а која је била позната трговцу или му је морала бити позната у време закључења уговора;

3) ако има својства потребна за редовну употребу робе исте врсте;

4) ако по квалитету и функционисању роба одговара ономе што је уобичајено код робе исте врсте и што потрошач од ње основано очекује.

 

За разлику од ЗЗП-а који се афирмативно изјашњава када је роба саобразна уговору, ЗОО има другачији приступ.Он се изјашњава на негаторан начин, истичући када роба није саобразна уговору о продаји, односно у којим случaјeвима постоје материјални недостаци купљене робе због њене несаобразности уговору.

 

Према одредбама члана 479. ЗОО-а, недостатак купљене ствари постоји:

1) ако она нема потребна својства за њену редовну употребу или за промет;

2) ако ствар нема потребна својства за нарочиту употребу, за (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме