Смањење основног капитала друштва с ограниченом одговорношћу и његова регистрација

Аутор чланка
Закон изричито не наводи из којих би разлога чланови друштва могли одлучити о смањењу основног капитала, али приликом разматрања овог питања треба имати у виду укупност одредаба којима закон упућује на обавезно или факултативно смањење основног капитала, одредбе о ограничењу плаћања, обавези одржавања основног капитала   Законом о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, бр 36/11, 99/11, у даљем тексту Закон) дефинисана као новчана вредност уписаних улога, категорија основног (регистрованог) капитала променљива је како у погледу своје структуре, тако и у погледу своје висине. Вредности које су унете као улог у друштво, у новчаном или неновчаном виду, постају власништво, односно имовина друштва којом оно даље слободно располаже. У зависности од потреба друштва ове вредности могу променити свој облик, без промене позиције основног капитала у билансима друштва (на пример, новчани део основног капитала друштво може искористити за куповину непокретности и обрнуто, непокретност чија је тржишна цена угрожена биће рентабилније продати или заменити за другу врсту непокретних или покретних ствари). Из тог разлога, а с обзиром на то да не утиче на његову вредност, промена структуре основног капитала није од значаја за трећа лица и не региструје се у регистру привредних субјеката (у ситуацијама када се као улог у друштво уноси непокретност која касније буде продата, дакле замењена за новац, није могуће извршити регистрацију промене раније унетог). С друге стране, уколико се између вредности непокретности која је унета као улог у друштво и купопродајне цене која је добијена за продату непокретност појављује позитивна или негативна разлика, она ће у билансима друштва бити прокњижена као добит или губитак, који представљају законом прописане основе услед којих ће друштво одлучити о промени вредности основног капитала.   За основни капитал не важи обавеза очувања у погледу структуре добара која га чине, али важи обавеза очувања (одржавања) у погледу његове вредности. Ипак, закон дозвољава могућност да се, у


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти