Сметање поседа у судској пракси

Аутор чланка
Тужбе и парнице због сметања поседа релативно су честе у судској пракси, због чега се овај институт сматра незаобилазним у нашем правном систему. Упркос бројним случајевима у судској пракси, у њој и даље постоји много дилема у погледу примене одредаба које регулишу ову материју Државина представља овлашћење физичког или правног лица да неку ствар, покретну или непокретну, држи у свом поседу, односно у својој власти, без обзира на основ, због чега се овом специфичном институту стварног права пружа двострука заштита. Вансудска заштита подразумева право на самопомоћ, а судска се пружа кроз поступак за заштиту државине по правилима посебног парничног поступка. Код државинских тужби суштина је у томе да је неовлашћено сметање државине забрањено и то без обзира на то о каквој је државини реч и без обзира на то да ли онај који смета државину сматра да има јаче право на посед. Да би уживао правну заштиту, држалац мора бити овлашћен на државину. У поступку због сметања државине суд ће расправљање ограничити само на претресање и доказивање чињеница последњег стања државине и насталог сметања, док је искључено претресање о праву на државину, правном основу, савесности или несавесности и о захтевима за накнаду штете (члан 448. Закона о парничном поступку). Основи државине могу бити различити. Неко може бити држалац по основу својине на ствари, по основу закупа и сл. Државину и државинску заштиту уживају како физичка, тако и правна лица. Без обзира на основ, савесном држаоцу закон пружа заштиту, чак и у односу на власника. У тексту који следи дајемо приказ новијих случајева који се јављају у судској пракси уз осврт на неке дилеме које су присутне у овој материји. На овом месту ваља напоменути да се у овој врсти спорова као материјалноправни пропис примењује Закон о основама својинскоправних односа, а као процесноправни пропис – Закон о парничном поступку (ЗПП). Поступак


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In