Спeцифичнoсти и прaксa у јaвним нaбaвкама интeлeктуaлнe свojинe

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →