Специфичности уговора о превозу у железничком и друмском саобраћају

Аутор чланка
Закони којима се уређују уговори о превозу у железничком и друмском саобраћају јесу lex specialis у односу на закон којим се уређују облигациони односи, јер се одредбама ових закона ближе уређује област уговарања и других облигационих односа при превозу путника и ствари у железничком и друмском саобраћају. Закон о уговорима о превозу у железничком саобраћају донела је Народна скупштина Републике Србије 28. априла 2015. године, при чему је објављен у „Службеном гласнику РС” број 38/15 од 29. априла 2015. године, а ступио је на снагу 7. маја 2015. године. Закон о уговорима о превозу у друмском саобраћају донела је Савезна скупштина на седници Већа република од 29. маја 1995. године и на седници Већа грађана од 31. маја 1995. године, при чему је објављен у „Службеном листу СРЈˮ број 26/95, а ступио је на снагу 10. јуна 1995. године. Претходно важећи Закон о уговорима о превозу у железничком саобраћају донет је истовремено као и сада важећи Закон о уговорима о превозу у друмском саобраћају, тј. оба су објављена у „Службеном листу СРЈˮ број 26/95, при чему су припремљени од стране органа Савезне Републике Југославије, а након доношења Уставне повеље и Закона о спровођењу Уставне повеље („Сл. лист Србије и Црне Гореˮ, број 1/03) започета је њихова примена као закона Републике Србије. Предмет уређивања оба наведена закона били су уговорни и други облигациони односи у области превоза путника и ствари у железничком и друмском саобраћају и у време када су донети, били су у највећој могућој мери усклађени са прописима истоветне правне снаге у европским земљама, што је било неопходно и логично с обзиром на материју која је била регулисана тим законима, јер је њихова практична примена у великој мери подразумевала и међународни превоз путника и ствари. Период од ступања на снагу претходно важећег Закона о уговорима о превозу у железничком


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти