Специфичности уговора у привреди у Закону о облигационим односима

Аутор чланка
Бавећи се специфичностима уговора у привреди, аутор пише и о материјалноправним решењима садржаним у Закону о облигационим односима.   Законом о облигационим односима уређују се облигациони односи који настају из уговора, проузроковања штете, стицања без основа, пословодства без налога, једностране изјаве воље и других Законом утврђених чињеница. Стране у облигационим односима могу да буду физичка и правна лица, а Законом је предвиђена њихова равноправност. Закон је издвојио уговоре у привреди као посебну групу облигационих односа. Ово, наравно, не задире у саму равноправност правних субјеката – различит приступ проузрокован је различитим карактеристикама уговора у привреди, а не различитим својствима уговорних страна. Закон о парничном поступку такође прави велику дистинкцију између спорова у којима се појављују привредни субјекти, што се огледа у посебној врсти суда, различитим критеријумима за сврставање спорова мале вредности, различитим критеријумима за изјављивање ревизије итд. Други закони, како они који регулишу материјалноправну тако и они који регулишу процесноправну материју, такође праве разлике. Међутим, у овом тексту аутор ће се бавити искључиво материјалноправним решењима садржаним у Закону о облигационим односима. Уговори у привреди су, у смислу Закона о облигационим односима, уговори које предузећа и друга правна лица која обављају привредну делатност, као и имаоци радњи и други појединци који у виду регистрованог занимања обављају неку привредну делатност, закључују међу собом у обављању делатности које сачињавају предмете њиховог пословања или су у вези са тим делатностима. Дакле, да би један уговор имао својство уговора у привреди, потребно је испунити два критеријума: субјективни и објективни. Субјективни се огледа у карактеристикама самих уговорних страна – потребно је да се ради о предузећима или појединцима који обављају привредну делатност (привредним субјектима), те је потребно да привредни субјекти ступају у облигационоправне односе међу собом. Уколико је једна страна у уговорном односу привредни субјект, а друга није, такав уговор нема својство уговора у привреди. Објективни критеријум


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти