Спорови настали из уговора о купопродаји непокретности (Други део)

Аутор чланка
Настављајући се на први део чланка објављен у прошлом броју часописа, ауторке се у овом делу баве карактеристичним примерима из новије судске праксе који се односе на: вишеструку продају исте непокретности; продају непокретности која је у режиму заједничке својине брачних или ванбрачних другова; затим на случајеве када је несавестан продавац; као и на правно дејство предуговора о купопродаји непокретности и право на накнаду штете због недостатака на непокретности. Наведена анализа праћена је закључним разматрањима везаним за спорове из уговора о купопродаји непокретности. ВИШЕСТРУКА ПРОДАЈА ИСТЕ НЕПОКРЕТНОСТИ И САВЕСНОСТ КУПЦА И ПРОДАВЦА Животне околности које је произвела тзв. појава „дивље градње”, односно огроман број случајева градње без грађевинске и употребне дозволе и ван плана, као и смањење куповне моћи становништва, с једне стране, и повећане потребе грађана за решењем стамбеног питања (живот више генерација у малим стамбеним јединицама), с друге стране, довеле су, нажалост, до појаве да се иста непокретност продаје више пута. Предмет оваквих продаја најчешће су станови. То је довело до подношења већег броја тужби којима се потражује утврђење права својине на непокретности или утврђење ништавости уговора о купопродаји непокретности. У случајевима када су закључена два или више уговора о купопродаји који за предмет имају исту непокретност, задатак суда је да одлучи ко је јачи у праву у односу на исту непокретност. При томе суд води рачуна о савесности односно несавесности стицаоца, о времену када је закључен уговор, о томе ко је укњижен на предметној непокретности, као и о томе ко је у поседу непокретности. Кроз бројне случајеве и различите чињеничне ситуације заузет је јединствен став судске праксе који се огледа у следећем: У ситуацији када су два лица закључила посебне правне послове ради стицања права својине на истој непокретности, о јачем праву треба одлучити применом начела поштења и савесности и начела забране злоупотребе права. Због тога, када су


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In