Спорови настали из уговора о купопродаји непокретности – први део

Аутор чланка
Спорови поводом уговора о купопродаји непокретности релативно су чести у судској пракси, а због своје сложености и вредности добара чији се промет овим уговором врши, завређују посебну пажњу, тако да ће ауторке најпре дати увид у правни оквир кроз приказ законског основа, а затим ће изнети карактеристичне и занимљиве примере из новије судске праксе.   Промет непокретности се у нашем друштву најчешће обавља путем уговора о купопродаји. Овај уговор је регулисан у посебном делу Закона о облигационим односима (ЗОО) као први и најважнији именовани уговор који наше право, а и грађанско право уопште познаје. Промет непокретностима, како због вредности самог предмета уговора тако и због значаја који непокретности, посебно земљиште, имају у једном друштву и правном поретку, изискује и посебну регулативу. Она је код нас обезбеђена Законом о промету непокретности  („Сл. гласник РС”, бр. 93/2014, 121/2014 и 6/2015), који је заменио раније важећи истоимени закон. Овај закон представља lex specialis у односу на одредбе ЗОО-a о купопродаји, па се опште одредбе облигационог права на уговор о купопродаји непокретности примењују само ако нешто друго није прописано Законом о промету непокретности. ЗАКОН О ОБЛИГАЦИОНИМ ОДНОСИМА Закон о облигационим односима овај уговор назива продајом и дефинише га као уговор којим се продавац обавезује да пренесе на купца право својине на продату ствар и да му је у ту сврху преда, а купац се обавезује да плати цену у новцу и преузме ствар (члан 454). Уговор о продаји непокретних ствари мора бити закључен у писменој форми, под претњом ништавости (чл. 455). Главни елементи уговора о продаји јесу ствар и цена. Ствар мора бити у промету, иначе је уговор о купопродаји ништав (члан 458). Међутим, поред предмета продаје и купопродајне цене, основни елемент сваког уговора, па и уговора о купопродаји, јесте и допуштен основ (члан 51. став 1. Закона о облигационим односима). Закон о облигационим


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In