Спровођење поступка принудне ликвидације од стране Агенције за привредне регистре по службеној дужности

Аутор чланка
Агенција за привредне регистре је 20. октобра 2017. године почела са спровођењем поступка принудне ликвидације над привредним друштвима у којима су се стекли услови прописани чланом  546. и 547. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015). Тренутно се у бази података Регистра привредних субјеката налази између 1.500 и 1.600 привредних друштава која испуњавају законске услове за покретање поступка принудне ликвидације, а од 20. октобра, како се наводи, око 800 привредних друштава стављено је у статус принудне ликвидације. Циљ примене овог института је ажурно стање у Регистру и привреди земље, као и да се сви они који не послују у складу са Законом изместе из правног промета и да постоји законито пословање у привреди. Међу разлозима за улазак привредног друштва у статус принудне ликвидације јесу непостојање регистрованог законског заступника друштва, ништавост оснивачког акта или ништавост регистрације утврђена правноснажном одлуком суда и неусклађеност привредног друштва са одредбама Закона о привредним друштвима. Информациони систем АПР-а на дневном нивоу генерише податке о привредним друштвима која, по неком од Законом прописаних основа, могу ући у статус принудне ликвидације. Од 1500 до 1600 таквих привредних друштава, до сада је око 800 стављено у статус принудне ликвидације, а у највећем броју случајева реч је о привредним друштвима која фактички не постоје и не послују. Уколико привредна друштва која се налазе у статусу „у принудној ликвидацији” не отклоне недостатке због којих су у наведеном статусу, следи њихово брисање из Регистра по истеку периода од годину дана од покретања поступка принудне ликвидације у АПР-у. Повериоци ових привредних друштава имају могућност да своја потраживања наплате од чланова друштава у судском поступку. ОДРЕДБЕ ЗАКОНА О ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ Разлози за покретање поступка Члан 546. Принудна ликвидација се покреће ако: 1) друштву је правноснажним актом изречена мера забране обављања делатности, односно одузета дозвола, лиценца


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In