Шта доносе измене Закона о хипотеци?

Аутор чланка
Измене и допуне Закона о хипотеци донете су с циљем да се на јаснији и транспарентнији начин дефинишу правила заснивања хипотекарног права и намирења из непокретности оптерећене хипотеком и обим примене Закона, као и да се прецизно уреди однос према другим законима, од којих као најзначајнији фигурирају Закон о државном премеру и катастру и Закон о извршењу и обезбеђењу   Народна скупштина Републике Србије је на 12. ванредној седници одржаној 7. јула 2015. године усвојила Закон о изменама и допунама Закона о хипотеци („Сл. гласник РСˮ, бр. 115/2005 и 60/2015, у даљем тексту: Закон). Усвајањем Закона који садржи укупно 31 члан, наставља се низ законодавних активности које је Република Србија предузела како би хармонизовала свој правни оквир с модерним упоредноправним решењима и обезбедила виши степен правне сигурности учесника на тржишту. До доношења Закона о хипотеци из 2005. године („Сл. гласник РСˮ, бр. 115/2005 од 27. 12. 2005. године, у даљем тексту: ранији Закон) хипотека није имала посебан правни значај у правном систему Републике Србије, те је била уређена путем свега седам законских одредaба Закона о основама својинско-правних односа („Сл. лист СФРЈˮ, бр. 6/80 и 36/90 и „Сл. лист СРЈˮ, бр. 29/96). Хипотека стечена по Закону о основама својинско-правних односа није имала правну природу извршне исправе, већ је у случају намере да се хипотека реализује било неопходно да поверилац поднесе хипотекарну тужбу како би прибавио извршну исправу – пресуду на основу које би се у извршном поступку могло спровести намирење продајом непокретности оптерећене хипотеком. Реализација продајом хипотековане непокретности у извршном поступку трајала је и дуже од парничног поступка у којем је стечена извршна исправа за продају хипотеком оптерећене непокретности. Ранији закон је реафирмисао хипотеку као значајан позитивноправни институт, преузимајући основна начела хипотеке дефинисана одредбама чланова 63–69. Закона о основама својинско-правних односа; увео је делимично одступање од начела официјелности, предвиђајући могућност вансудског


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In