Шта доноси нови Посебан колективни уговор за државне органе

Аутор чланка
Влада и репрезентативни синдикати који су основани за територију Републике Србије – Синдикат управе Србије, Синдикат запослених у правосудним органима Републике Србије и Синдикат организација правосудних органа Србије – закључили су  Посебан колективни уговор за државне органе, који је објављен у „Службеном гласнику РС” бр. 38/2019 од 31. 5. 2019. године, ступио је на снагу 31. 5. 2019. године, а примењиваће се три године од дана ступања на снагу.   УВОДНЕ ОДРЕДБЕ   Према члану 2. ПКУ-а, запослени су, у смислу овог уговора, државни службеници и намештеници који су у радном односу код послодавца. Послодавац државних службеника и намештеника, у смислу овог уговора, јесте Република Србија, а права и дужности послодавца у име Републике Србије врши руководилац државног органа . Новину у овом члану представља следећа одредба: Изабрана, именована и постављена лица у државном органу која немају положај државног службеника или намештеника остварују право на плаћено одсуство, неплаћено одсуство, солидарну помоћ, јубиларну награду, новогодишњи поклон, минули рад и дужину годишњег одмора сходно одредбама Уговора.   РАДНИ ОДНОСИ   У овој глави која регулише заснивање радног односа није било измена у односу на претходни ПКУ.   ДОДАТНО ОБРАЗОВАЊЕ, СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ   Измењен је назив главе III, која је уређивала образовање, стручно оспособљавање и усавршавање запослених, и то тако што је прецизирано да се одредбе у овој глави односе на додатно образовање и стручно усавршавање.   РАДНО ВРЕМЕ   У овој глави измењене су одредбе о распореду радног времена запосленог. Распоред радног времена утврђује се за најмање четири недеље (месец дана, а не четири недеље искључиво) и објављује се најмање десет дана пре почетка примене. Од овог правила постоји и изузетак, односно могуће је да распоред радног времена запосленог буде промењен и пре истека рока од десет дана од дана обавештавања, али ни тада рок не може бити краћи


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In