Шта доноси нови Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе

Аутор чланка
Влада Републике Србије, Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије и репрезентативни синдикат – Синдикат управе Србије, као учесници, закључили су Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС”, бр. 38/2019 – даље: ПКУ), који је објављен 31. маја 2019. године, ступио је на снагу даном објављивања, а примењиваће се три године од дана ступања на снагу.  УВОДНЕ ОДРЕДБЕ С обзиром на то да се на запослене у Покрајини примењује Колективни уговор за органе Аутономне Покрајине Војводине („Сл. лист АПВ”, бр. 58/2018 и 4/2019 – Анекс), измењено је значење појмова „запослени” и „послодавац”: Запослени, у смислу ПКУ, јесу лица која су у складу са законом засновала радни однос у органима јединица локалне самоуправе, градских општина, службама и организацијама које оснива надлежни орган јединице локалне самоуправе и градске општине. Послодавац, у смислу овог уговора је јединица локалне самоуправе. У делу који се односи на закључивање колективног уговора код послодавца одредбе ПКУ-а усаглашене су са одредбама Закона којима је прописано да колективни уговор у име послодавца закључује председник општине/градоначелник. РАДНИ ОДНОСИ Новину представља одредба која се односи на обавезу послодавца у погледу пријема у радни однос на одређено време лица које је у ранијем периоду обављало послове код послодавца. У том случају послодавац је нарочито дужан да оцени начин на који је поменуто лице испуњавало своје радне обавезе. Новину у ПКУ-у представља овлашћење представника репрезентативног синдиката код послодавца да присуствује састанцима послодавца на којима се разматрају питања везана за материјални и радноправни статус запослених. СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ Чланом 11. ПКУ-а утврђено је да запослени кога послодавац упити на стручно оспособљавање и усавршавање има право на плату за време одсуства са обављања послова свог радног места, док се налази на стручном усавршавању, као и на накнаду трошкова стручног усавршавања, котизације и набавке уџбеника.


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти