Шта доноси нови Закон о заштити података о личности

Аутор чланка
Разлози и циљеви доношења новог Закона о заштити података о личности, као и значајне новине које прате овај закон, предмет су разматрања у овом тексту. Нови Закон о заштити податка о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/2018) од 13. 11. 2018. године, ступио је на снагу 21. 11. 2018, а примењује се по истеку девет месеци од дана ступања на снагу, осим одредбе члана 98. овог закона, која се односи на Централни регистар збирки података. Наиме, наведени регистар, који је успостављен по одредбама Закона о заштити података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 97/08, 104/09 – др. закон, 68/12 – УС и 107/12), престаје да се води од дана ступања на снагу овог закона. Од дана када почиње примена новог закона престаје да важи Закон о заштити података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 97/08, 104/09 – др. закон, 68/12 – УС и 107/12). Разлози за доношење новог Закона о заштити података о личности Разлози за доношење новог Закона о заштити података о личности могу се сагледати како са становишта унутрашњег права тако и са становишта неопходности међународне сарадње и обавеза Републике Србије у процесу придруживања Европској унији. Са аспекта унутрашњег права Републике Србије, Закон о заштити података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 97/2008, 104/2009 – други закон, 68/2012 – Одлука УС РС и 107/2012), који за време примене у периоду 2008–2018. године није значајније мењан, садржи недостатке, који уједно могу да се дефинишу као разлози за доношење новог закона, а то су: постојање потребе да се шире уреде основни појмови који се користе у Закону, као и да се прецизније уреде начела обраде података о личности; недовољно уређен поступак остваривања права на заштиту података о личности; недовољно уређен поступак изношења података о личности из Републике Србије; непотпуно уређена одговорност у случају кршења права лица, као и у случају


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In