Шта доноси новоизгласани сет правосудних закона?

Аутор чланка
Са сваком реформом неминовно долази и до промене нормативних аката, чија је сврха усаглашавање фактичког стања с правним прописима. У конкретном случају, када је реч о законима из области правосуђа, њихов циљ је да се реформише систем правосуђа. Стога ће у тексту који следи бити обрађен само један део сета прописа који су донети, као и најзначајније новине које се односе, пре свега, на организациони део правосуђа Питање одговорности за штету коју евентуално у свом раду проузрокује судија одувек је било једно од актуелних питања. До сада је постојала само одговорност државе за незаконит рад њених органа, а што је прописано правилима Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – Одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ”, бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ”, бр. 1/03 – Уставна повеља). Стога се великом новином у Закону о изменама и допунама Закона о судијама („Сл. гласник РС”, бр. 101/13) сматра и одредба којом је по први пут регулисан институт материјалне одговорности судија за штету коју је судија намерно проузроковао. Наиме, од сада, уколико Република Србија на основу правноснажне судске одлуке, односно поравнања које је закључено пред судом или другим надлежним органом, исплати штету, држава може тражити од судије накнаду исплаћеног износа, ако је штета намерно проузрокована. Осим тога, ако је одлуком Уставног суда, Европског суда за људска права или другог међународног суда, утврђено да су у току судског поступка кршена људска права и основне слободе и да је пресуда заснована на таквом кршењу или да је пресуда изостала због кршења права на суђење у разумном року, Република Србија може тражити од судије накнаду исплаћеног износа, ако је штета намерно учињена. Висина накнаде штете утврдиће се у парничном поступку. Из наведеног произлази да ће судија материјално одговарати за штету коју намерно проузрокује. Овде је битно нагласити да странке чија су


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In
   

1 2 3