Шта доноси Уредба о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности?

Аутор чланка
Предмет наредне анализе су разлози за доношење Уредбе и циљеви који се остварују њеном применом, као и преглед минималних кадровских и техничких капацитета за отпочињање обављања појединих комуналних делатности („Сл. гласник РСˮ, бр. 13/2018 и 66/2018).   Уредбом о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности („Сл. гласник РСˮ, бр. 13/18 од 14. 2. 2018. године), која је ступила на снагу 22. 2. 2018. године, уређују се садржина, начин и услови за отпочињање обављања комуналних делатности, а посебно се уређују стручна оспособљеност кадрова и технички капацитет које морају да испуне вршиоци комуналних делатности за обављање одређене комуналне делатности, ако то није уређено другим прописима. Одредбом члана 2. прописано је да се одредбе ове уредбе примењују на следеће комуналне делатности: градски и приградски превоз путника у делу који обухвата јавни линијски превоз путничким бродом, скелом и чамцем за привредне сврхе; управљање гробљима и сахрањивање; погребна делатност; обезбеђивање јавног осветљења; димничарске услуге и делатност зоохигијене. Уредбом о изменама и допунама Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности („Сл. гласник РСˮ, бр. 66/2018 од 29. 8. 2018. године, а ступила је на снагу 6. 9. 2018. године) проширена је примена Уредбе и на следеће комуналне делатности: управљање јавним паркиралиштима, обезбеђивање јавног осветљења, димничарске услуге и делатност зоохигијене. Преостало је да се у наредном периоду изврше измене и допуне ове уредбе којима ће се уредити и услови за отпочињање обављања комуналних делатности: управљање комуналним отпадом, управљање пијацама, одржавање улица и путева, одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина. Ова уредба се не примењује на комуналне делатности које су уређене другим прописима, као што су: водоснабдевање; пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода; производња, дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом; градски и приградски превоз путника у делу који обухвата јавни линијски превоз аутобусом, тролејбусом, трамвајем, метроом и жичаром.


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти