Шта доноси Закон о изменама и допунама Закона о патентима

Аутор чланка
Изменама Закона о патентима отклоњени су одређени недостаци који су уочени приликом његове примене, а извршено је и терминолошко усклађивање различитих израза и унапређени су информационо-образовни послови у области правне заштите проналазака и других права интелектуалне својине. Закон о изменама и допунама Закона о патентима („Сл. гласник РС”, бр. 95/2018 – у даљем тексту: Нови Закон) почео је да се примењује 16. децембра 2018. године. ПРЕДМЕТ УРЕЂИВАЊА, ПАТЕНТИБИЛНОСТ И ОГРАНИЧЕЊЕ ПРАВА Чланом 1. Новог Закона („Сл. гласник РС”, бр. 95/2018) измењен је и допуњен члан 2. Закона о патентима („Сл. гласник РС”, бр. 99/11), којим се прописује значење појединих израза. Изменом и допуном члана 2. тачке 6) прописано је да је регистар збирка података коју у електронском облику води и одржава надлежни орган и прецизира заступнике страног физичког или правног лица које нема седиште или пребивалиште на територији Републике Србије. Ове измене и допуне имају за циљ унапређење и дигитализацију регистара. Изменом тачке 9) истог члана прецизира се поступак пред надлежним органом по захтеву за признање сертификата о додатној заштити, признатом сертификату и захтеву за упис европског патента у Регистар патената. Тачке 20–28. члана 2. Новим Законом доносе измене у смислу терминолошке прецизности, као и прецизније дефиниције различитих израза. После тачке 28) Новим Законом додате су тачке 29) и 30). Тачком 29) дефинишу се подаци о подносиоцу пријаве, носиоцу патента, подносиоцу захтева или предлога, стицаоцу права или лиценце, залогодавцу и заложном повериоцу, и то лично име и адреса физичког лица, односно пословно име и седиште правног лица, а тачком 30) подаци о заступнику, и то лично име и седиште заступничке канцеларије физичког лица, односно пословно име и седиште правног лица. Новина је и да су додати: –  члан 2а. Прикупљање, обрада и заштита података, при чему надлежни орган поступа у складу са прописима о заштити података о личности и –


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In