Шта је то забрана конкуренције и када се она уговара?

Аутор чланка
Институт забране конкуренције постаје занимљив у свакодневној пракси где запослени често мењају послодавце или, након рада код једног послодавца, отварају сопствене фирме, користећи знања, искуства, познанства и друге информације које су стекли на претходном радном ангажману   Клаузула „забране конкуренције” регулисана је одредбама чланова 161. и 162. Закона о раду („Службени гласник РС”, број 24/2005, 61/2005 и 54/2009, у даљем тексту: Закон). Према ставу 1. члана 161. овог Закона, уговором о раду могу се утврдити послови које запослени не може да обавља у своје име и за свој рачун, као и у име и за рачун другог правног или физичког лица, без сагласности послодавца код кога је запослени у радном односу (у даљем тексту: забрана конкуренције). Овај правни институт уведен је у циљу заштите послодавца, под претпоставком да запослени који код конкретног послодавца долази у посед информација или вештина којима тај послодавац остварује своје пословање, ова сазнања или вештине може искористити у своју корист код другог послодавца, причињавајући тако штету првом послодавцу. Управо из тог разлога, Закон послодавцима дозвољава да у уговор о раду који склапају са запосленим лицем унесу клаузулу конкуренције онда када сматрају да би њихови интереси могли бити угрожени каснијим активностима тог запосленог лица.   Забрана обављања одређених послова може се уговорити између запосленог и послодавца само ако је о томе постигнута заједничка сагласност. У том случају, без сагласности послодавца, запослени не може да обавља послове у своје име и за свој рачун, као и у име и за рачун другог правног или физичког лица. Уколико уговором о раду није преузео овакву обавезу, запослени неће сносити штетне последице евентуалне конкуренције. Битна одлика наведене одредбе става 1. члана 161. Закона огледа се у томе да се забрана конкуренцију мора уговорити посебном клаузулом у уговору о раду. Из тога закључујемо да: забрана конкуренције није обавезан елемент уговора о раду


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In