Статусне промене

Аутор чланка
Које су врсте статусних промена? Како и под којим правилима тече поступак статусних промена? Који су могући облици његовог спровођења? И коју је документацију потребно доставити приликом регистрације статусне промене? Сазнајте у овом тексту Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, у даљем тексту: ЗПД) под статусном променом сматра реорганизацију друштва преносиоца преносом имовине и обавеза на друштво стицаоца. Последица статусне промене је да сви чланови друштва преносиоца стичу уделе/акције у друштву стицаоцу сразмерно својим уделима/акцијама у друштву преносиоцу (на пример, процентуално мањи удео него у друштву преносиоцу, али по вредности исти). Принцип слободе уговарања намеће одредбу да сагласношћу свих чланова друштва преносиоца статусном променом може да се изврши замена удела/акција у другачијој сразмери (подразумева и исплату уместо стицања удела/акција). Промене у чланском односу у друштву стицаоцу нема ако је оно 100% власник удела/акција у друштву преносиоцу (члан остаје власников власник са истим процентом удела). Практично, статусна промена значи да имовина и обавезе друштва преносиоца прелазе на друштво стицаоца (у складу са уговором о статусној промени, односно планом поделе), да чланови друштва преносиоца постају чланови друштва стицаоца, односно стичу уделе/акције у друштву стицаоцу, док се удели/акције друштва преносиоца поништавају. Осим тога, могућа је и консолидација, где се узајамна потраживања између друштва преносиоца и друштва стицаоца гасе (имовина дужника се сјединила са имовином повериоца). Врсте статусних промена Актуелни закон предвиђа следеће статусне промене: припајање, спајање, поделу, издвајање. Припајање је припајање једног друштва или више њих другом друштву преношењем на то друштво целокупне имовине и обавеза, чиме друштво које се припаја престаје да постоји без спровођења поступка ликвидације, док је спајање преношење целокупне имовине и обавеза не на постојеће друштво, већ на ново друштво које се истом приликом оснива, а друштва која се спајају престају да постоје без спровођења поступка ликвидације. Подела је истовремени пренос целокупне имовине и обавеза


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In