Статусноправни аспекти професије извршитеља у правном систему Републике Србије

Аутор чланка
Држава је учинила преседан када је своје овлашћење пренела на једну приватну професију која у име државе спроводи поступак који је раније био у искључивој надлежности судова. Остаје да извршитељи у пракси оправдају улогу која им је поверена и да својим радом допринесу брзој и квалитетној заштити права грађана и њихове имовине, што је апсолутни идеал коме тежи и наш Закон о извршењу и обезбеђењу Закон о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РС”, бр. 31/2011 и 99/2011, у даљем тексту: Закон) увео је извршитеље као самосталну правничку професију у правни систем Републике Србије. Извршитељ је физичко лице које именује министар надлежан за послове правосуђа да у статусу службеног лица спроводи извршење у границама решења о извршењу и да вршидруга јавна овлашћења која су му поверена законом. Извршитељ је самосталан у обављању својих овлашћења и дужности. Дужан је да чува самосталност и поступа с личним и професионалним интегритетом, не руководећи се другим интересима и ауторитетима, осим интересом клијента и дужностима прописаним законом, општим актима и другим прописима. Извршитељ је првенствено задужен за спровођење извршења, али у неким ситуацијама он постаје једини орган извршног поступка. Извршитељ је првенствено одговоран министру правде, а суду само у незнатној мери. Комора извршитеља је професионално, непрофитно удружење извршитеља које води рачуна о обезбеђивању услова неопходних за тачно, успешно и независно спровођење извршења, о заштити интегритета извршења и поверених јавних овлашћења, о успостављању предуслова за осигурање извршитеља у случају штете, о одабиру најповољнијег даваоца осигурања, о сарадњи са органима унутрашњих послова у циљу заштите извршитеља и о обезбеђивању предуслова за вођење и чување евиденције Коморе, нарочито трајне архивске грађе. Комора извршитеља није сасвим аутономно тело, већ је под јаким надзором министра правде. Именовање извршитеља За извршитеља се може именовати лице које испуњава следеће услове: 1) да је држављанин Републике Србије; 2) да је пословно способно; 3) да


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти