Стварна надлежност привредних судова

Аутор чланка
Намера аутора овог текста је да анализом одредаба о стварној надлежности привредних судова и пратеће судске праксе, помогне како учесницима у поступку, тако и судијама првостепених судова да ово питање што лакше и брже реше     Према меродавним одредбама Закона о парничном поступку, који се примењује у поступцима пружања судске правне заштите при решавању спорова како из широке области грађанскоправних односа, тако и из области привредноправних односа, суд у току целог поступка по службеној дужности пази на своју стварну надлежност. Ако је суд одлучио о тужбеном захтеву за који је стварно надлежан виши суд исте врсте, суд друге врсте, или ако је поводом приговора странака суд неправилно одлучио да је стварно надлежан, то представља апсолутно битну повреду одредаба парничног поступка из члана 374. ст. 2. тач. 4) Закона о парничном поступку. Није реч о повреди о којој другостепени суд води рачуна по службеној дужности, у смислу члана 386. ст. 3. истог Закона, међутим, уколико странка у жалби указује на постојање ове повреде, то ће довести до обавезног укидања донете одлуке.   У пракси је чест случај да питање стварне надлежности није благовремено разјашњено и расправљено, те да су пред ненадлежним судом понекад и годинама трајали судски поступци. Након укидања одлуке донете од стране стварно ненадлежног суда или, пак, због тога што се након више година суђења суд оглашавао стварно ненадлежним и предмет достављао вишем суду или суду друге врсте, поступак је често почињао готово изнова, а што је, у сваком случају, продужавало његово трајање. Бројни су спорни случајеви разграничења стварне надлежности између судова опште и судова посебне надлежности, што је и био мотив за настанак овог текста.   Мрежа привредних судова Мрежа првостепених привредних судова одређена је чланом 5. Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Сл. гласник РСˮ, бр. 101 од 20. 11. 2013. године).  


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In