Судска заштита – решења Закона о привредним друштвима

Аутор чланка
Уређујући правни положај привредних друштава, Закон о привредним друштвима уређује и судску заштиту њиховог положаја и статуса Законом о привредним друштвима („Сл. гласник”, бр. 36/2011, 99/2011), у даљем тексту: ЗПД) уређује се правни положај привредних друштава, а нарочито њихово оснивање, управљање, статусне промене, промене правне форме, престанак и друга питања од значаја за њихов положај, као и правни положај предузетника. Одредбе ЗПД-а примењују се и на облике обављања привредне делатности који су основани и послују у складу с посебним законом, осим ако је тим законом другачије прописано. ЗПД уређује и заштиту права, односа, имовине од стране суда. Овде је реч о заштити правног положаја, статуса, а не о материји облигационог права, односно не о поступцима из уговора у привреди. Област судске заштите једна је од оних области за коју не важи диспозитивност нити дерегулација. Чланови, заступници, повериоци не могу уговорити заштиту од стране суда, већ се она мора прописати. Надлежност судова (као и њихово оснивање, организација, уређење и састав) уређује се законом (на пример, ништавост оснивачког акта утврђује надлежни суд), а судске одлуке се заснивају на Уставу, закону, потврђеном међународном уговору и пропису донетом на основу закона. Суд обезбеђује закониту, једнаку и правичну заштиту, а одмах по пријему тужбе оцењује да ли је надлежан (и у ком саставу). Месна надлежност Већ у првим одредбама ЗПД-а (члан 7) прописана је и меснанадлежност суда, па тако:„У парничним и ванпарничним поступцима покренутим у случајевима предвиђеним овим законом, као и у споровима који произлазе из овог закона, надлежан је суд одређен законом којим се уређује надлежност судова према седишту привредног друштва или предузетника, односно према месту пословања огранка страног правног лица, осим ако је овим законом предвиђена месна надлежност другог суда.” Оснивање Агенције за привредне регистре и Регистра привредних субјеката наметнуло је промену раније опције – надлежност према месту регистарског суда (био би надлежан


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In
   

1 2 3