Супарничари

Аутор чланка
У тексту који је пред вама, уз кратак теоријски осврт на овај сложени процесни институт, говорићемо о појединим карактеристичним питањима која се често јављају у практичној примени супарничарства и одговорима које су на ове дилеме дали судови Супарничарство представља процесно-правну заједницу која подразумева да у истом поступку више лица буде на страни тужиоца или туженог, односно да више лица могу једном тужбом тужити или бити тужени. Постојање супарничарства у једној парници води економичности поступка и правној сигурности. Сваки од супарничара је странка у поступку и мора испуњавати услове прописане законом тј. мора имати страначку способност. Стога сваки супарничар, било да је правно или физичко лице, а у одређеним случајевима и групе грађана којe немају својство правног лица у случају из члана 74. ст. 2. и 4. Закона о парничном поступку, мора имати правну способност. Уколико је на страни тужиоца више лица, постоји активно супарничарство, а уколико је тужбом обухваћено више тужених, постоји пасивно супарничарство. Парнични поступак се покреће тужбом, па је тужилац тај који има право да означава парничне странке и од њега зависи да ли ће као тужилачка или тужена страна бити обухваћено више лица као супарничари. Ово правило произилази из начела диспозиције странака које се мора доследно поштовати и од кога изузеци морају бити прописани законом. Тужилац је тај који (подношењем тужбе) одлучује да ли се ради о активном или пасивном супарничарству означавајући парничне странке, међутим, суд одлучује да ли је то целисходно. С друге стране, суд је законом овлашћен да оцени да ли су испуњени услови за заснивање супарничарства. Уколико суд нађе да услови јесу испуњени, поступаће у складу са законом у том парничном поступку, а уколико нађе да нису, донеће одлуку да се о појединим захтевима тужбе одлучује одвојено. Законски оквир У својим члановима 205–212, Закон о парничном поступку (ЗПП) прописује да више лица могу да


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In