Суседска права у судској пракси

Аутор чланка
Суседска права намећу правила која од титуларâ права својине на непокретности захтевају да својинска овлашћења врше на такав начин да тиме не узнемиравају суседну непокретност. У судској пракси бројни су примери спорова који за предмет имају управо ову врсту права, а неке од њих, уз одговарајућу систематизацију, наводимо управо у овом тексту У теорији и пракси, као суседска права означавају се права власника непокретности у односу на суседне непокретности. Суседско право обавезује власника или корисника непокретности да у вршењу права својине не води рачуна само о свом интересу, већ да своје право врши на начин и у мери који одговарају власницима, односно корисницима, суседних непокретности. Власник/корисник непокретности може од власника/корисника суседне непокретности да захтева да трпи нешто што иначе не би морао да трпи, али само кад је то нужно због постојања оправданог интереса ради остварења неопходне потребе коју на други начин није могуће остварити. Ова права представљају ограничење права својине у корист права својине власника суседних непокретности. Заштита права на непокретности од узнемиравања и штетних утицаја који потичу од суседне непокретности може се остварити кроз различите врсте правних института, путем различитих тужбених захтева који се могу поставити у парничном поступку.   Сама суседска права могу се поделити у следеће подгрупе: 1) заштита од имисија; 2) суседска права која се тичу разграничења непокретности; 3) права стварних службености; 4) право суседа да од другог суседа захтева неко чињење; 5) суседска права у ширем смислу, и 6) посебни случајеви.   Више година уназад у граду Београду, па и у другим градовима Републике Србије, приметна је изградња већег броја вишеспратних објеката и објеката за становање. Објекти су грађени како са грађевинском дозволом и у складу са урбанистичким плановима, тако и без грађевинске дозволе и неплански. Дошло је до изградње већих стамбених објеката – зграда са више спратова и више станова у стамбеним насељима,


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In