Сви модалитети радног ангажовања директора привредног друштва

Аутор чланка
Поред многих важних питања која искрсавају у вези са положајем и функцијом директора, фокус овог текста су облици радног ангажовања директора који се појављују у пракси.   Због руководећег положаја и посебних послова које обавља, те обавеза и одговорности које поседује, неопходно је да директор привредног друштва има посебан нормативни третман у односу на друге запослене. То је домаћи законодавац још од раније препознао, те у одговарајућим прописима можемо пронаћи такве одредбе које су у овом тексту анализиране кроз разматрање спорних места у пракси, а пре свега у радноправном смислу. Наравно, постоји прегршт важних места и практичних дилема које се вежу за положај и функције директора, али су фокус овог текста сами модалитети његовог радног ангажовања, између осталог, и зато што по природи ствари и сам обим текста не дозвољава да се обраде баш сва релевантна питања. Погледајмо пре свега одредбу члана 192. став 1. тачка 1) Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 – у даљем тексту: Закон о раду), која гласи: „О правима, обавезама и одговорностима из радног односа одлучује у правном лицу – надлежни орган код послодавца, односно лице утврђено законом или општим актом послодавца или лице које они овласте.” Да би један радноправни акт (било општи – рецимо, правилник о раду, било посебни – на пример, решење о отказу уговора о раду) био законит, њега мора донети овај овлашћени орган, односно лица. То је у пракси најчешће управо директор. Одмах указујемо и на одредбу члана 31. став 3. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015), која гласи: „Друштво мора имати најмање једног законског заступника који је физичко лице.” Дакле, привредно друштво мора имати законског заступника. То је, у складу са важећим прописима, у ортачком друштву – ортак, у командитном друштву – комплементар, у друштву


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In