Тростепеност одлучивања у поступцима пред јавним бележником

Аутор чланка
Тростепеност у одлучивању и прописана хитност у поступању гаранција су заштите интереса грађана у ситуацијама када је одбијено предузимање радње од стране јавног бележника.   Јавни бележник је, према члану 4. Закона о јавном бележништву, овлашћен да саставља, оверава и издаје јавне исправе о правним пословима, изјавама и чињеницама на којима се заснивају права, затим да оверава приватне исправе, да преузима на чување исправе, новац, хартије од вредности и друге предмете, као и да на основу тог закона и по одлуци суда обавља послове који му се по Закону могу поверити и да предузима друге радње, у складу са Законом. Јавни бележник не сме да ускрати предузимање радњи за које је овлашћен, осим када је то Законом прописано. Према члану 53. истог закона, он је дужан да одбије обављање службене радње ако је она неспојива са његовом службеном делатношћу, нарочито ако се његово учешће захтева ради постизања очигледно недопуштеног или непоштеног циља, затим ако утврди да је радња према Закону недопуштена, за коју сумња да је странка предузима привидно или да би избегла законске обавезе или да би противправно оштетила треће лице, као и ако утврди да странка нема пословну способност или из другог законског разлога не може пуноважно да закључује правне послове, изузев ако у поступку учествује законски заступник тог лица и ако располаже чињеницама да странка нема озбиљну и слободну вољу да закључи одређени посао. Након изјављивања приговора странке на решење јавног бележника којим одбија предузимање радње, одлуку доноси  основни суд према седишту јавног бележника. Против решења којим се одбија приговор странка може да изјави жалбу надлежном  вишем суду у року од 15 дана од дана достављања преписа решења. Другостепени суд је дужан да о жалби одлучи у року од 15 радних дана од дана достављања жалбе, а непоступање у року сматра се несавесним радом судије. Тада се


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In