Тумачење појединих одредби Закона о финансијској подршци породици са децом

Аутор чланка
У наставку је дато мишљење Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, бр. 011-00-00547/2018-13 од 11. 7. 2018, које се односи на примену појединих одредби наведеног закона.   Питање подносиоца пореске пријаве о исплаћеним накнадама зараде за запослене које су стекле право на накнаду зараде по важећем Закону о финансијској подршци породици са децом   Чланом 12. став 1–3. Закона о финансијској подршци породици са децом („Сл. гласник РС”, бр. 113/17 и 50/18) утврђено је да накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета, остварују запослени код правних и физичких лица. Запослени који је засновао радни однос након рођења детета, изузетно од става 1. овог члана, може да оствари право на накнаду зараде, односно накнаду плате током одсуства чија се дужина трајања рачуна од дана рођења детета. Накнаду зараде, односно накнаду плате остварује и отац, један од усвојитеља, хранитељ, односно старатељ детета, када, у складу са прописима о раду, користи одсуство. Чланом 14. ставовима 5–7. Закона прописано је да пореску пријаву за обрачунате порезе и доприносе подноси министарство надлежно за социјална питања, а централизована исплата месечне накнаде зараде, односно накнаде плате врши се кад Пореска управа прихвати пореску пријаву. Приликом обрачуна пореза неопорезиви износ користи се сразмерно радном времену примаоца накнаде зараде, односно накнаде плате, у односу на пуно радно време у месецу за који је признато право, у складу са прописима којима се уређује порез на доходак грађана. Министарство надлежно за социјална питања из средстава обезбеђених у буџету Републике Србије врши исплату месечних износа накнаде зараде, односно накнаде плате, без пореза и доприноса, на текући рачун корисника, а износ припадајућих пореза и доприноса на Законом прописан начин. Према томе, пореску пријаву за обрачунате порезе и доприносе за накнаде зараде, односно накнаде плате, који


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In