Тужба, противтужба и преиначење тужбе кроз законодавство и судску праксу Привредног суда

Аутор чланка
У тексту који следи говорићемо о тужби, противтужби и преиначењу тужбе, ослањајући се на законодавни оквир и бројне примере из судске праксе     ТУЖБА Тужба је процесна радња увођења у парнични поступак и она по својој суштини представља тражење субјекта права да му суд пружи заштиту за повређено, оспорено, угрожено право или за установљење самог права. Тужба има значење и тужбеног поднеска којим се иницира парнични поступак пред надлежним судом. Лице које подноси тужбу назива се тужилац и тужбу може поднети само он. Да би се иницирао поступак пред судом, потребно је постојање правног интереса да суд изрекне тражену пресуду и тиме заштити повређено субјективно право. Уколико правни интерес не постоји, тужба је недопуштена, јер се ради о иницирању поступка пред судом не у циљу правне заштите, већ ради постизања других циљева и злоупотребе процесних овлашћења.   Тужба представља прву парничну радњу и без тужбе нема парнице. Тужба је упућена суду, а уперена против туженог, односно против онога који је дао повода парници. Од садржине тужбе у великој мери зависи даљи ток самог поступка пред судом. Она треба да буде сачињена у складу за одредбама закона, што је првенствено циљ самог тужиоца, а затим и суда, јер ће то, свакако, утицати на ефикасност самог поступка. Одредбом члана 191. Закона о парничном поступку (ЗПП) прописано је да се парнични поступак покреће тужбом и да она мора садржати одређени захтев у погледу главне ствари, споредних тражења, чињенице на којима тужилац заснива захтев, доказе којима се утврђују ове чињенице, вредност предмета спора, као и друге податке које мора имати сваки поднесак (члан 192. ст. 1. ЗПП-а). Поднесци, односно тужба, морају бити разумљиви и садржати све оно што је потребно да би по њима могло да се поступи, а нарочито: означење суда, име и презиме, пословно име привредног друштва или другог субјекта, пребивалиште


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In