Удели и права и обавезе по основу удела у друштву са ограниченом одговорношћу

Аутор чланка
Питање удела је од једно од основних које се тиче функционисања друштва са ограниченом одговорношћу. Од удела зависи својство члана друштва, обим гласачког права, учешће у добити и низ других питања везаних за ову форму привредног друштва.   Закон о привредним друштвима најпре је назначио да удели нису хартије од вредности. Ово је прописано зато што су хартије од вредности писане исправе које у себи садрже неко имовинско право, па се издавалац хартије обавезује да испуни одређену обавезу лицу на које хартија гласи или њеном доносиоцу, или лицу одређеном по наредби повериоца, што код удела није случај иако из самих удела произлазе одређена имовинска права имаоца удела. Међутим, за разлику од акција, које јесу власничке хартије од вредности, удели не могу да се стичу нити њима може да се располаже упућивањем јавне понуде у смислу закона којим се уређује тржиште капитала. Дакле, пренос удела врши се уговором или на други законит начин, при чему су увек назначени преносилац и стицалац. У погледу уговора о продаји удела преносилац и стицалац међусобно уговарају цену – она није унапред одређена. Удео је уско повезан са улогом, тј. најчешће зависи од улога. Удео се стиче сразмерно улогу, с тим што оснивачким актом може другачије да се пропише. То значи да, уколико је основни капитал друштва 1000, а улог одређеног члана 300 динара, онда је и удео тог члана 30%, осим ако оснивачким актом није прописано другачије. Оснивачким актом може да буде прописано да члан са 30% улога може да има 70% удела и обрнуто. Законом је прописано да један члан може да има само један удео, а ако их стекне више – да се спајају и чине један. Посматрајући претходни пример, уколико члан са улогом од 300 динара и уделом од 30%, при чему је основни капитал 1000 динара, докупи од другог члана још


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In