Уговор о доживотном издржавању кроз судску праксу

Аутор чланка
Уговори о доживотном издржавању заступљени су врло често у споровима парничних судова, па ће у тексту бити дат преглед новије судске праксе баш из ове области. Издвојени су најновији примери који се односе на услове за закључење, пуноважност и раскид овог уговора.   ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О ДОЖИВОТНОМ ИЗДРЖАВАЊУ   Приликом закључења Уговора о доживотном издржавању способност за расуђивање било које уговорне стране може да се цени само у моменту закључења наведеног уговора. Из образложења: Врховни касациони суд налази да је правилно, побијаном одлуком, другостепени суд преиначио првостепену одлуку и одбио противтужбени захтев Града Панчева за утврђење ништавости Уговора о доживотном издржавању који је оверен пред судијом Општинског суда у Панчеву 9. 6. 1986. године, закључен између сада пок. В. В., као примаоца издржавања, и сада пок. Б. Б., као даваоца издржавања, а усвојио тужбени захтев и утврдио да је сада пок. Б. Б. на основу наведеног уговора постала власник односно корисник непокретности које су биле предмет Уговора. Сваки уговор закључен је када се уговорне стране сагласе о битним састојцима уговора (члан 26. ЗОО-а), што у Уговору о доживотном издржавању подразумева врсту и начин извршења обавезе издржавања примаоца издржавања и пренос својине на покретним и непокретним стварима или пренос других права на даваоца издржавања након смрти примаоца (члан 194. став 1. Закона о наслеђивању („Сл. гласник РС”, бр. 46/95), који је у спорном периоду био на снази). Да би се постигла сагласност о битним елементима уговора, изјава воља уговорних страна мора бити слободна и озбиљна (члан 28. став 2. ЗОО-а), а да би неко лице слободно изразило своју вољу, поред изостанка мана воље (заблуда, принуда и превара), мора бити и способно за расуђивање, односно мора бити свесно радњи које предузима и последица радњи преузетих уговором. У погледу Уговора о доживотном издржавању не врши се само овера потписа уговорних страна, већ се


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти