Уговор о поклону

Аутор чланка
Уговор о поклону ће бити приказан кроз навођење корисних примера из судске праксе и њихову детаљну анализу.   Уговор о поклону је уговор облигационог права, који за разлику од других именованих уговора није регулисан Законом о облигационим односима, већ параграфима Српског грађанског законика који се примењује на основу чл. 4. Закона о неважности правних прописа донетих пре 6. априла 1941. године и за време непријатељке окупације („Сл. лист ФНРЈ”, бр. 86/46, 105/46 и 97/47). Српски грађански законик у параграфу 561. прописује да је поклон доброчин и једнострани уговор којим лице даје нешто другом без накнаде, а параграфи 566. и 567. да се уговор о поклону може опозвати само ако поклонодавац после учињеног поклона осиромаши и ако поклонопримац искаже очигледну и крајњу незахвалност према поклонодавцу. Под грубом неблагодарношћу подразумева се увреда живота, тела и части, као и нарушавање слободе и имања. Поклон је, као што је речено, именовани, формални, једностарно обавезан и доброчин уговор. Битни елементи уговора су: предмет поклона и намера дарежљивости (аnimus donandi). У тренутку закључења уговора о поклону зна се која страна је поверилац, а која дужник и колика је вредност предмета престације, па је уговор о поклону кумулативни уговор са тренутним извршењем обавезе, а у већини случајева закључује се с обзиром на својства одређене личности – intuitu personae. Поклонодавац се обавезује према поклонопримцу на основу сопствене намере да учини поклон. Предмет поклона може бити ствар (покретна или непокретна), неко имовинско право или било каква имовинска корист. Предмет уговора о поклону (као и код других уговора) мора бити могућ, допуштен, одређен, односно одредив. Ако је предмет тог уговора немогућ, недопуштен, неодређен или неодредив, уговор о поклону је ништав. Поклонодавац се обавезује према поклонопримцу не због накнаде коју од њега очекује, него због тога што из неких других мотива хоће да увећа имовину поклонопримца. Нужно је да поклонодавац испољи


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In