Уговор о посредовању кроз судску праксу

Аутор чланка
Спорови поводом и у вези са уговором о посредовању релативно су чести у домаћој судској пракси, што је подстакло ауторке овог текста прво да пруже општи увид у наведени правни институт, а затим и да укажу на праксу судова у споровима насталим поводом и у вези са посредовањем.   У домаћем правном промету најчешће се посредује у купопродаји непокретности, затим у привреди, а у много мањем броју случајева заступљено је посредовање при закључењу неког другог уговора. Да би посредовање могло да произведе одређена правна дејства којима се стварају права и обвезе за посредника и налогодавца, неопходно је да они закључе уговор о посредовању. Уговор о посредовању је у нашем праву детаљно и најопштије регулисан Законом о облигационим односима, члановима од 813. до 826. Осим тога, на њега се примењују опште одредбе облигационог права, али и посебне одредбе закона који важе у појединим областима правног живота и промета, као што су привредно право, промет некретнина и слично, зависно од природе уговора на који се посредовање односи. У судској пракси наведени уговор постаје нарочито актуелан деведесетих година прошлог века, а тај тренд траје и данас. То је свакако последица либерализације тржишта некретнина, као и тржишта уопште. УГОВОР О ПОСРЕДОВАЊУ Уговором о посредовању обавезује се посредник да настоји да нађе и доведе у везу са налогодавцем лице које би са њим преговарало о закључењу одређеног уговора, а налогодавац се обавезује да му исплати одређену накнаду ако тај уговор буде закључен (чл. 813. Закона о облигационим односима – ЗОО). Самим тим уговор о посредовању не може да ствара обавезе ни за једну уговорну страну (по касније закљученом уговору) пошто је његова улога само да посредује у закључењу неког другог уговора. Из одредбе чл. 813. ЗОО-а произлази да се уговор о посредовању закључује на основу налога о посредовању, који мора да буде јасно одређен како


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In