Уговор о стручном оспособљавању

Аутор чланка
Законска регулатива, појам, предмет, форма, права и обавезе и све друго што је потребно да се зна о наведеном уговору може да се прочита у тексту који следи. ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА У члану 201. Закона о раду („Сл. гласник РС”, 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 113/17) прописано је следеће: „Уговор о стручном оспособљавању може да се закључи ради обављања приправничког стажа, односно полагања стручног испита, кад је то Законом односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци. Уговор о стручном усавршавању може да се закључи ради стручног усавршавања и стицања посебних знања и способности за рад у струци, односно обављања специјализације, за време утврђено програмом усавршавања односно специјализације, у складу са посебним прописом. Послодавац може лицу на стручном оспособљавању или усавршавању да обезбеди новчану накнаду и друга права, у складу са Законом, општим актом или уговором о стручном оспособљавању и усавршавању. Новчана накнада из става 3. овог члана не сматра се зарадом у смислу овог закона. Уговор из ст. 1. и 2. овог члана закључује се у писаном облику.” УГОВОР О СТРУЧНОМ ОСПОСОБЉАВАЊУ Уговор о стручном оспособљавању је уговор који се закључује ван радног односа ради обављања приправничког стажа и полагања приправничког/стручног испита, ако је тај испит предвиђен Законом или Правилником о организацији и систематизацији послова код послодавца као услов за рад на одређеним пословима. ПРЕДМЕТ УГОВОРА Обављање приправничког стажа и полагање стручног испита. ФОРМА УГОВОРА И МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ Овај уговор се закључује у писаној форми, не сматра се уговором о раду и њиме се не заснива радни однос. Међусобна права и обавезе уговорне стране утврђују уговором. ТРАЈАЊЕ УГОВОРА Уговор је ограниченог трајања, које је условљено временом предвиђеним за обављање приправничког стажа. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА Обавезе послодавца: да приправника оспособи за самосталан рад у струци и да му (ако је то предвиђено Правилником


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In