Уговор о стручном оспособљавању

Аутор чланка
Законска регулатива, појам, предмет, форма, права и обавезе и све друго што је потребно да се зна о наведеном уговору може да се прочита у тексту који следи.

ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

У члану 201. Закона о раду („Сл. гласник РС”, 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 113/17) прописано је следеће:

„Уговор о стручном оспособљавању може да се закључи ради обављања приправничког стажа, односно полагања стручног испита, кад је то Законом односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци.

Уговор о стручном усавршавању може да се закључи ради стручног усавршавања и стицања посебних знања и способности за рад у струци, односно обављања специјализације, за време утврђено програмом усавршавања односно специјализације, у складу са посебним прописом.

Послодавац може лицу на стручном оспособљавању или усавршавању да обезбеди новчану накнаду и друга права, у складу са Законом, општим актом или уговором о стручном оспособљавању и усавршавању.

Новчана накнада из става 3. овог члана не сматра се зарадом у смислу овог закона.

Уговор из ст. 1. и 2. овог члана закључује се у писаном облику.”

УГОВОР О СТРУЧНОМ ОСПОСОБЉАВАЊУ

Уговор о стручном оспособљавању је уговор који се закључује ван радног односа ради обављања приправничког стажа и полагања приправничког/стручног испита, ако је тај испит предвиђен Законом или Правилником о организацији и систематизацији послова код послодавца као услов за рад на одређеним пословима.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Обављање приправничког стажа и полагање стручног испита.

ФОРМА УГОВОРА И МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ

Овај уговор се закључује у писаној форми, не сматра се уговором о раду и њиме се не заснива радни однос. Међусобна права и обавезе уговорне стране утврђују уговором.

ТРАЈАЊЕ УГОВОРА

Уговор је ограниченог трајања, које је условљено временом предвиђеним за обављање приправничког стажа.

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Обавезе послодавца: