Уговор о трговинском заступању

Аутор чланка
Карактеристике овог уговора размотрене су у овом тексту како са аспекта Закона о облигационим односима тако и са аспекта судске праксе, као и праксе у привреди. View Fullscreen 72 LEGE ARTIS ● ПРОПИСИ У ПРАКСИ ПРИВРЕДНО ПРАВО Уговор о трговинском заступању Карактеристике овог уговора размотрене су у овом тексту како са аспекта Закона о облигационим односима тако и са аспекта судске праксе, као и праксе у привреди. ПОЈАМ Закон о облигационим односима Републи- ке Србије уређује уговор о трговинском заступању, којим се заступник обавезује да се стално стара да трећа лица закључују уго- воре са његовим налогодавцем, али и да у том смислу посредује између њих и налого- давца, као и да по добијеном овлашћењу за- кључује уговоре са трећим лицима у име и за рачун налогодавца, а овај се обавезује да му за сваки закључени уговор исплати одређе- ну накнаду (провизију). Из саме дефиниције произлази да сам уговор о трговинском засту- пању закључују две стране: налогодавац и за- ступник, као и да трећа лица улазе у уговорни однос одређене природе са налогодавцем пре- ко заступника. Дакле, уговор о трговинском заступању обавезује само налогодавца и за- ступника, а за трећа лица релевантан је само у том смислу да из њега произлазе овлашће- ња која је налогодавац пренео на заступни- ка, која могу да се спроводе и у односу према трећим лицима. Осим тога, из дефиниције произлази и да је овај уговор према дужини трајања престације – уговор трајног каракте- ра, јер су обавезе заступника и налогодавца трајне и не исцрпљују се једним испуњењем. Заступник је у обавези да се стално стара и по- средује при закључењу уговора, као и да стал- но тражи потенцијалне сауговараче за свог налогодавца, а овај је дужан да заступнику по сваком закљученом уговору исплаћује накна- ду. Такође, у погледу овог уговора није битно при каквим


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти