Уговорна казна у законодавству и судској пракси

Аутор чланка
Овај текст има за циљ да представи институт уговорне казне у домаћем законодавству и део релевантне судске праксе у вези са питањима која су се као спорна јавила у примени одговарајућих законских одредаба у релативно новијем периоду Уговорна казна је стари, добро познат и широко прихваћен и коришћен институт облигационог права. Опште Узансе за промет робом, као и Посебне узансе о грађењу, садржале су детаљну регулативу у вези са уговорном казном. Мањкавости у дотадашњој регулативи покушао је да отклони Закон о облигационим односима (у даљем тексту: ЗОО) и у томе је у огромној мери успео. Овај закон уговорну казну регулише одредбама чланова 270–276. И премда се на први поглед чини да постојећа норматива није довољна, будући да је реч о релативно малом броју законских чланова, наведеним одредбама законодавац је, ипак, разрешио већи број спорних питања која би се у пракси могла јавити (или су се јављала) а у вези су са применом овог института, јасно одређујући како појам уговорне казне, тако и све њене битне карактеристике. Ово, међутим, не значи да живот, а нарочито привредно пословање није изнедрило одређени број спорности које су расправљане и решаване путем судских спорова. Судски спорови око примене одредаба уговора о уговорној казни јављали су се и пред редовним и пред привредним судовима. Неке спорности су биле предмет разматрања највиших судских инстанци. Једноставност у уговарању и примени института уговорне казне, као и јасна и чврста законска решења, допринели су да уговорна казна постане део бројних уговора, а поготово уговора о грађењу и уговора из привредног права, односно уговора о промету роба и услуга, као поуздано средство обезбеђења уговорних обавеза. У великој мери томе је допринела и судска пракса. Појам и врсте уговорне казне – општа правила Чланом 270. ЗОО-а законодавац је прописао да поверилац и дужник могу уговорити да ће дужник платити повериоцу одређени новчани


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти