Уговорна казна у законодавству и судској пракси

Аутор чланка
Овај текст има за циљ да представи институт уговорне казне у домаћем законодавству и део релевантне судске праксе у вези са питањима која су се као спорна јавила у примени одговарајућих законских одредаба у релативно новијем периоду

Уговорна казна је стари, добро познат и широко прихваћен и коришћен институт облигационог права. Опште Узансе за промет робом, као и Посебне узансе о грађењу, садржале су детаљну регулативу у вези са уговорном казном. Мањкавости у дотадашњој регулативи покушао је да отклони Закон о облигационим односима (у даљем тексту: ЗОО) и у томе је у огромној мери успео. Овај закон уговорну казну регулише одредбама чланова 270–276.

И премда се на први поглед чини да постојећа норматива није довољна, будући да је реч о релативно малом броју законских чланова, наведеним одредбама законодавац је, ипак, разрешио већи број спорних питања која би се у пракси могла јавити (или су се јављала) а у вези су са применом овог института, јасно одређујући како појам уговорне казне, тако и све њене битне карактеристике. Ово, међутим, не значи да живот, а нарочито привредно пословање није изнедрило одређени број спорности које су расправљане и решаване путем судских спорова.

Судски спорови око примене одредаба уговора о уговорној казни јављали су се и пред редовним и пред привредним судовима. Неке спорности су биле предмет разматрања највиших судских инстанци.

Једноставност у уговарању и примени института уговорне казне, као и јасна и чврста законска решења, допринели су да уговорна казна постане део бројних уговора, а поготово уговора о грађењу и уговора из привредног права, односно уговора о промету роба и услуга, као поуздано средство обезбеђења уговорних обавеза. У великој мери томе је допринела и судска пракса.


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме