Умишљај код убиства и једнакост грађана пред законом?

Аутор чланка
Случајеви које разматрамо у овом тексту јасно указују на различито поступање судова у готово истим животним ситуацијама, а што је за последицу имало доношење осуђујућих пресуда с различитим правним квалификацијама кривичног дела и са уочљивим разликама у казнама Начело законитости, које је подигнуто готово у ранг уставног начела, представља основ кривичног законодавства и кривичног права. Суштина овог начела предвиђена је у члану 1. Кривичног законика („Сл. гласник РС”, бр. 85/05, 107/05, 72/09, 111/09 и 121/12, у даљем тексту: КЗ), а његов битан елеменат јесте постојање кривичног дела, као и његова нормираност у закону. Кривица, као елеменат кривичног дела (члан 14. КЗ-а), може се, поред осталог, испољити и кроз умишљај (члан 25. КЗ-а). У тексту који следи представљамо три кривичноправна догађаја кроз призму постојања кривичног дела убиства у покушају из члана 113, а у вези са чланом 30. КЗ-а, или кривичног дела тешког убиства у покушају из члана 114. тач. 3), а у вези с чланом 30. КЗ-а (по раније важећем законодавству Републике Србије и кривичног дела убиства у покушају из члана 47. ст. 2. тач. 3) КЗ-а РС, у вези са чланом 19. ОКЗ-a). Осим тога, анализираћемо и: – предузете радње окривљених, – „обим” њиховог умишљаја, – кривично дело које су извршили (проглашени кривим пресудом суда) и кривично дело које им је стављено на терет. Након спроведене анализе сва три случаја, као логично, поставиће се питање да ли су окривљени били једнаки пред законом и да ли је закон, евентуално, погрешно примењен (у случају првостепеног или другостепеног суда). Напомињемо да је овде реч о виђењу аутора у вези са задатом темом, уз констатацију да је потписник ових редова у сва три случаја, од почетка па до правноснажног окончања, као заменик Вишег јавног тужиоца учествовао у самом поступку. Наведени члан 25. КЗ-а јасно регулише „да је кривично дело учињено са умишљајем


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти