Унапређење радног законодавства

Аутор чланка
У овом броју доносимо конкретне предлоге за измену Закона о раду у домену дисциплинске одговорности, отказа и проширеног дејства колективних уговора који би допринели унапређењу радних односа у Србији Слабости радног законодавства у Србији бројне су и веома озбиљне, али би предлози за њихово решавање превазишли задатак овог текста, чија је основна сврха да иницира расправу о реформи (код формулисања предлога коришћен је рад Б. Лубарда, Љ. Ковачевић – Радно законодавство као подршка друштвено одговорном предузетништву, mimeo, 2012). У мартовском издању нашег часописа изнели смо конкретне предлоге за измену Закона о раду у домену заснивања радног односа и личних примања који би допринели унапређењу радних односа у Србији. У овом броју предлози се односе на дисциплинску одговорност, отказ и проширено дејство колективних уговора.   Дисциплинска одговорност Закон о раду нема јасно одређење према дисциплинском кажњавању, будући да не садржи јасне одредбе о начелима, правилима и поступку дисциплинске одговорности и кажњавања запослених због повреде радних обавеза и непоштовања радне дисциплине. Једино што у закону постоји јесу: 1) одредбе о отказу из дисциплинских разлога и 2) одредбе о привременом удаљењу с рада без накнаде зараде (члан 170). Других одредаба о дисциплинској одговорности нема. Непостојање ближих одредаба о дисциплинској одговорности различито се тумачи, али је преовладало схватање надлежног министарства и Уставног суда, који је заузео став да се општим актима послодавца не могу уређивати дисциплинска одговорност, дисциплински поступак, дисциплински органи и дисциплинске мере, а полазећи од тога да Закон о раду не помиње ове појмове. Овакав став Уставног суда значи да у Србији запослени по основу дисциплинске одговорности може бити кажњен искључиво двема крајњим мерама: отказом или краткотрајним удаљењем с посла. На овај начин је, сасвим непотребно, онемогућена постепена градација прекршаја према тежини и одређивање одговарајуће казне (на пример, новчана казна). Поменуто решење није добро ни са становишта обезбеђења радне дисциплине у предузећу,


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In