Уплата доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на уговорне послове и остваривање стажа осигурања

Аутор чланка
Излагање о плаћању доприноса за ПИО на уговорне послове неосигураним лицима ради признавања стажа осигурања у овом тексту превасходно се односи на рад по уговору о делу, по уговору о заступању и посредовању и по уговору о стручном оспособљавању и усавршавању. Према одредбама Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Сл. гласник РС”, бр. 34/2003, 64/2004 – одлука УСРС, 84/2004 – др. закон, 85/2005, 101/2005 – др. закон, 63/2006 – одлука УСРС, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018 и 46/2019 – даље: Закон), својство осигураника стиче се даном почетка, а престаје даном престанка запослења, обављања самосталне или пољопривредне делатности, односно обављања уговорених послова и не може се стећи пре навршених 15 година живота. Поменуто је стицање права осигураника јер су по Закону предвиђене следеће врсте права за лице коме се уплаћују доприноси за пензијско-инвалидско осигурање (даље: допринос за ПИО): 1) за случај старости – право на старосну пензију; 2) за случај инвалидности – право на инвалидску пензију; 3) за случај смрти: – право на породичну пензију, – право на накнаду погребних трошкова; 4) за случај телесног оштећења проузрокованог повредом на раду или професионалном болешћу – право на новчану накнаду за телесно оштећење; 5) за случај потребе за помоћи и негом другог лица – право на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица. Другим речима, уплата доприноса за ПИО осигураницима доноси очигледне користи, због чега за физичка лица није свеједно да ли им се и по ком основу уплаћује ово осигурање. Наиме, Законом су предвиђене три категорије обавезно осигураних лица (члан 10): – запослени, – лица која самостално обављају делатност и – пољопривредници. За лица која истовремено испуњавају услове за осигурање по више основа утврђен је приоритет основа осигурања према претходно наведеном редоследу (запослени – лица која самостално обављају делатност – пољопривредници), што значи да постојање запослења искључује


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In