Управна и судска заштита странака у случају ћутања управе

Аутор чланка
Тема овог текста су управна и судска заштита у случају ћутања управе, тј. случајеви када надлежни орган без ваљаног разлога не донесе одлуку по захтеву односно жалби странке.   Закон о општем управном поступку, како раније тако и тренутно важећи, познаје један посебан правни институт који се не среће у другим поступцима, а односи се на пружање управне и судске заштите и у случајевима када надлежни орган без ваљаног разлога не донесе одлуку по захтеву односно жалби странке. Тада је реч о жалби, односно тужби због ћутања управе, тј. због недоношења решења по захтеву или жалби странке. Иако је у основи реч о истом правном институту, нека решења су у овим законима битно различита. Због тога је корисно најпре указати на раније важећа законска решења, као и на новине у важећем закону, посебно зато што се на поступке који су покренути, а нису окончани по раније важећем закону, примењују одредбе раније важећег закона. ЖАЛБА ЗБОГ ЋУТАЊА УПРАВЕ Раније важећим Законом о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ”, број 33/97 и 31/01, и „Сл. гласник РС” број 30/10), у члану 208, било је прописано да када се поступак покреће поводом захтева странке, односно по службеној дужности, ако је то у интересу странке, при чему пре доношења решења није потребно спроводити посебан испитни поступак нити постоје други разлози због којих се не може донети решење без одлагања (решавање претходног питања и др.), орган је дужан да донесе решење и достави га странци што пре, а најдоцније у року од једног месеца од дана предаје уредног захтева, односно од дана покретања поступка по службеној дужности, ако посебним законом није одређен краћи рок. У осталим случајевима када се поступак покреће поводом захтева странке, односно по службеној дужности, ако је то у интересу странке, надлежни орган је дужан да донесе решење и да га достави


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In