Упућивање запослених на привремени рад у иностранство према новом законском оквиру

Аутор чланка
Сама чињеница да је у поступку доношења законског акта који регулише питања упућивања запослених на рад у иностранство активно вођена јавна расправа између различитих заинтересованих субјеката, као и да је остављен најкраћи могући рок за почетак примене његових одредаба, јасно говори о значају примене овог закона

 

Све већа међународна привредна сарадња, размена роба и услуга, олакшан проток новца и људи условили су и повећање кретања на међународном тржишту рада и вишестране миграције радника, из чега је настала потреба да се националним и међународним правним нормама уреде правни односи који на тај начин настају. Један од најбитнијих сегмената у овом глобалном промету капитала, услуга и радне снаге, јесте потреба да се уреде услови и начин слања радника у иностранство, да се радницима омогући што боља правна сигурност и заштита у периоду у којем су ангажовани од стране домицилног послодавца, али на територији стране државе где се примењују другачији радноправни прописи и где владају другачији услови целокупног друштвеног живота.

 

Зaштитa запослених нa рaду у инoстрaнству, у пoступку зaпoшљaвaњa кoд инoстрaних пoслoдaвaцa и приликoм пoврaткa у државу, oбaвeзe домаћих послодаваца у вeзи сa упућивaњeм зaпoслeних нa приврeмeни рaд у инoстрaнствo, пoступaк и услoви зa упућивaњe запослених у инoстрaнствo пo oснoву мeђунaрoднe нaучнe, тeхничкe и прoсвeтнo-културнe сaрaдњe, видoви и нaчин зaштитe прaвa и интeрeсa запослених и члaнoвa њихoвих пoрoдицa нa рaду у инoстрaнству, у нашем правном систему су донедавно били уређени одредбама Зaкoна o зaштити грaђaнa Сaвeзнe Рeпубликe Jугoслaвиje нa рaду у инoстрaнству („Сл. лист СРJˮ, бр. 24/98, „Сл. глaсник РСˮ, бр. 101/05 – др. зaкoн и 36/09 – др. зaкoн), који се, са различитим изменама и допунама, примењивао од 1998. године. Сведоци смо, међутим, да одредбе поменутог закона, предвиђене за примену у неком другачијем друштвеном (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме