Упућивање запослених на привремени рад у иностранство према новом законском оквиру

Аутор чланка
Сама чињеница да је у поступку доношења законског акта који регулише питања упућивања запослених на рад у иностранство активно вођена јавна расправа између различитих заинтересованих субјеката, као и да је остављен најкраћи могући рок за почетак примене његових одредаба, јасно говори о значају примене овог закона   Све већа међународна привредна сарадња, размена роба и услуга, олакшан проток новца и људи условили су и повећање кретања на међународном тржишту рада и вишестране миграције радника, из чега је настала потреба да се националним и међународним правним нормама уреде правни односи који на тај начин настају. Један од најбитнијих сегмената у овом глобалном промету капитала, услуга и радне снаге, јесте потреба да се уреде услови и начин слања радника у иностранство, да се радницима омогући што боља правна сигурност и заштита у периоду у којем су ангажовани од стране домицилног послодавца, али на територији стране државе где се примењују другачији радноправни прописи и где владају другачији услови целокупног друштвеног живота.   Зaштитa запослених нa рaду у инoстрaнству, у пoступку зaпoшљaвaњa кoд инoстрaних пoслoдaвaцa и приликoм пoврaткa у државу, oбaвeзe домаћих послодаваца у вeзи сa упућивaњeм зaпoслeних нa приврeмeни рaд у инoстрaнствo, пoступaк и услoви зa упућивaњe запослених у инoстрaнствo пo oснoву мeђунaрoднe нaучнe, тeхничкe и прoсвeтнo-културнe сaрaдњe, видoви и нaчин зaштитe прaвa и интeрeсa запослених и члaнoвa њихoвих пoрoдицa нa рaду у инoстрaнству, у нашем правном систему су донедавно били уређени одредбама Зaкoна o зaштити грaђaнa Сaвeзнe Рeпубликe Jугoслaвиje нa рaду у инoстрaнству („Сл. лист СРJˮ, бр. 24/98, „Сл. глaсник РСˮ, бр. 101/05 – др. зaкoн и 36/09 – др. зaкoн), који се, са различитим изменама и допунама, примењивао од 1998. године. Сведоци смо, међутим, да одредбе поменутог закона, предвиђене за примену у неком другачијем друштвеном и правном систему и у некој другој држави, већ дуже времена не представљају адекватан правни оквир


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In