Упућивање запосленог на плаћено одсуство због прекида рада, односно смањења посла до којег је дошло без кривице запосленог

Аутор чланка
Чланом 116. Закона о раду омогућено је послодавцу да упути запослене на плаћено одсуство (принудни одмор) ако је код послодавца дошло до прекида рада, односно смањења обима рада који није проузрокован кривицом запосленог. View Fullscreen РАДНО ПРАВО LEGE ARTIS ● ПРОПИСИ У ПРАКСИ 44 Упућивање запосленог на плаћено одсуство због прекида рада, односно смањења посла до којег је дошло без кривице запосленог Чланом 116. Закона о раду омогућено је послодавцу да упути запослене на плаћено одсуство (принудни одмор) ако је код послодавца дошло до прекида рада, односно смањења обима рада који није проузрокован кривицом запосленог. П Редакција рема члану 116. став 1. Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – Одлука УС РС и 113/17), запослени има право на накнаду зараде најмање у висини од 60% од просечне зараде у претходних дванаест месеци, с тим да не може бити мања од минималне зараде утврђене у складу са овим законом, за време прекида рада, односно смањења обима рада до којег је дошло без кривице запосленог, а најдуже четрдесет пет радних дана у календарскојгодини. Изузетно, у случају прекида рада, односно смањења обима рада које захтева дуже одсуство, послодавац може, уз претходну сагласност министра, упутити запосленог на одсуство дуже од четрдесет пет радних дана, уз накнаду зараде из става 1. овог члана. Према томе, Законом је послодавцу омогућено да упути запослене на плаћено одсуство (принудни одмор) ако је код послодавца дошло до прекида рада, односно смањења обима рада који није проузрокован кривицом запосленог: 1) најдуже четрдесет пет радних дана у кален- дарској години ако су пословне тешкоће код послодавца краткотрајније; 2) дуже од четрдесет пет радних дана ако су пословне тешкоће код послодавца дуготрајније, односно ако не може да се утврди рок њиховог превазилажења. Из наведене законске одредбе може да се закључи: 1) да запослени може да


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти